flag slovak   flag slovak
Katedra mineralógie a petrológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave


Plutonické horniny


Sú horniny kryštalizujúce z magmy, ktorá je umiestnená v hĺbke alebo blízko pod povrchom a preto ich označujeme aj ako intruzívne horniny.

Plutonické horniny sú pomenované podľa rímskeho boha podsvetia Pluta. Sú to magmatické horniny kryštalizujúce z magmy, ktorá je umiestnená v hĺbke alebo blízko pod povrchom. Označujeme ich aj ako intruzívne horniny. Tvoria telesá, ktoré podľa tvaru označujeme ako batolit, lakolit, lopolit, sill a dajka. Vyznačujú sa faneritickou, masívnou a všesmernou textúrou. Málokedy majú prednostne usporiadané minerálne zrná, a preto je u nich výskyt paralelnej textúry ojedinelý. Veľmi špecifická a raritná je orbikulárna (guľovitá) textúra, typická len pre granitoidné plutonické horniny. Niektoré plutonické horniny môžu mať šmuhovitú textúru, kedy sa striedajú nepravidelne hrubé pásy odlišnej farby, zrnitosti a zloženia. Plutonické horniny majú spravidla holokryštalickú, rovnomerne zrnitú a hypautomorfne zrnitú štruktúru. Pre kyslejšie plutonické horniny sú typické hlavne symplektitické štruktúry, ako je myrmekitická, grafická a granofyrická štruktúra. Typická pre bázickejšie plutonické horniny je štruktúra poikilitická, ofitická a subofitická a pre mafické a ultramafické plutonické horniny aj kumulátová štruktúra. Hlavnými horninotvornými minerálmi plutonických hornín sú: kremeň, alkalické živce, plagioklasy, sľudy (muskovit a biotit), foidy (nefelín, leucit, sodalit, haüyn), alkalické pyroxény a amfiboly (len v alkalických plutonických horninách), olivín, pyroxény a amfiboly (hlavne v bázickejších plutonických horninách). V ultramafických plutonitoch je okrem olivínu a pyroxénov hlavným minerálom aj melilit. Významné akcesorické minerály plutonických hornín sú: Fe-Ti oxidy, apatit, zirkón, titanit, granát, sulfidy. V kyslých plutonických horninách je typický akcesorický monazit, xenotím, REE-oxidy, beryl, topás a allanit. V bázických plutonitoch sa akcesoricky vyskytuje korund a minerály zo skupiny spinelu (spinel, chromit, hecynit) a v ultrabázických flogopit. Špecifickou skupinou plutonických hornín sú karbonatity, kde je hlavným horninotvorným minerálom magmatický karbonát (kalcit, dolomit, ankerit), diopsid, fluorit, fluórapatit, magnetit, pyrochlór, akmit, egirín-augit, akermanit, Ti-Zr granáty, ankerit, barit, bastnäzit, calzirtit, celestín, forsterit, columbit, monticellit, baddeleyit a stroncianit. Mnohé z nich sú aj ekonomicky významnými minerálmi. Z akcesórií v plutonických karbonatitoch je najbežnejší perovskit, aragonit, brucit, titanit, uranopyrochlór, periklas. Menej častý je akcesorický ilmenit, anatas, antimonit, betafit, burbankit, karbonátový apatit, cerit, diamant, euxenit, fergusonit, geikielit, rutil, vivianit, siderit, wollastonit, vermikulit, nefelín, zirkón a monazit.

Plutonické horniny rozdeľujeme do piatich hlavných skupín:

1. Plutonické horniny s podielom menej ako 90 modálnych (obj.) % mafických minerálov presýtené/nasýtené kremeňom: alkalicko-živcový granit, granit, ortopyroxenický granit – čarnokit, granodiorit, ortopyroxenický granodiorit – čarnoenderbit, pincinit, tonalit, ortopyroxenický tonalit – enderbit, alkalicko-živcový kremenný syenit, kremenný syenit, kremenný monzonit, kremenný monzodiorit, kremenný diorit, kremenné gabro, alkalicko-živcový syenit, syenit, monzonit, ortopyroxenický monzonit – mangerit, monzodiorit, monzogabro, diorit, anortozit a horniny skupiny gabra (gabro s.s., norit, troktolit, gabronorit, ortopyroxenické gabro, klinopyroxenický norit, amfibolické gabro). Všetky sa klasifikujú v hornom trojuholníku v QAPF diagrame pre plutonické horniny s výnimkou gabroidných hornín, ktoré majú svoju samostatnú klasifikačnú schému.

2. Plutonické horniny s podielom menej ako 90 modálnych (obj.) % mafických minerálov a s foidmi (zástupcami živcov), ktoré sú nedosýtené kremeňom: alkalicko-živcový syenit s foidom, syenit s foidom, monzonit s foidom, monzodiorit s foidom, diorit a gabro s foidom, foidický syenit, foidický monzosyenit, foidický monzodiorit a foidické monzogabro, foidické gabro a foidolit. Všetky sa klasifikujú v dolnom trojuholníku v QAPF diagrame pre plutonické horniny.

3. Plutonické ultramafické horniny s podielom viac ako 90 modálnych (obj.) % mafických minerálov: dunit, harzburgit, lherzolit, wehrlit, olivinický ortopyroxenit, olivinický websterit, olivinický klinopyroxenit, ortopyroxenit, websterit, klinopyroxenit, hornblendit. Klasifikujú sa v modálnej klasifikácii pre ultramafické horniny.

4. Plutonické horniny s podielom karbonátov viac ako 50 modálnych (obj.) %: kalcitický karbonatit, dolomitický karbonatit, ferokarbonatit. Výnimkou medzi karbonatitmi je natrokarbonatit, ktorý je známy len ako vulkanická hornina z jediného natrokarbonatitového vulkánu na svete – Oldoinyo Lengai v Tanzánii. Karbonatity sa klasifikujú na základe minerálneho zloženia. Ak nie je možné stanoviť modálne zloženie, používa sa chemická klasifikácia pre karbonatity, ktorá platí pre karbonatity s obsahom SiO2 < 20 hmot. %. Ak obsahuje karbonatit viac ako 20 % hmot. SiO2, je to silikokarbonatit.

5. Plutonické ultramafické horniny s obsahom viac ako 10 modálnych (obj.) % melilitu a so zástupcami živcov: melilitolity.

Všetky plutonické horniny sa klasifikujú podľa minerálneho zloženia.