flag slovak   flag slovak
Katedra mineralógie a petrológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Monzodiorit kremenný

Kategória: Plutonické

Typ: Pyroxénovo – biotitový kremenný monzodiorit.

Všeobecné: Kremenný monzodiorit je plutonická hornina zložená zo sodného plagioklasu, alkalického živca, kremeňa a mafických minerálov (hornblend, biotit, augit).

Pôvod názvu: Pôvod názvu horniny má svoj koreň v hornine diorit, od ktorého sa mierne líši v modálnom a chemickom zložení. Pomenovanie dioritu pochádza z gréckeho slova diorizein – odlišovať a ako prvý ho spomína D´Aubuission de Voisins v roku 1819.

Lokalita: Štěpánovice, lom Skalice, okres České Budějovice, Česká republika (zbierka Š. Dávidovej).

GPS: 48° 59' 9,47" N, 14° 41' 1,29" E

Hlavné minerály: Plagioklas tvoriaci dva typy: idiomorfný až hypidiomorfný plagioklas veľkosti 0,5 – 1 mm (chemicky zonálny, v jadre labradorit až bytownit - An50-90 a na okraji albit až oligoklas - An0-30) a idiomorfný plagioklas do 0,5 mm (chemicky zonálny, v jadre andezín - An30-50 a na okraji kyslý albit - An0-10), K-živec miestami mikroperthiticky prerastený s kremeňom, augit na okrajoch zatláčaný magneziohornblendom a chloritizovaný biotit.

Akcesorické minerály: Ilmenit, apatit, zirkón, baddeleyit, allanit, monazit, sulfidy (pyrotit, pentlandit, gersdorffit, chalkopyrit, sfalerit, galenit).

Klasifikácia: Podľa modálneho zloženia v QAPF diagrame pre plutonické horniny (Streckeisen, 1976) kde je pole kremenného monzodioritu definované modálnym obsahom kremeňa (Q 5 – 20 %) a pomerom P/(P + A) 65 - 90 %. A podľa chemicko-mineralogickej klasifikácie Debon – Le Fort (1983), kde P vyjadruje pomer K-živca ku plagioklasu a Q je podiel kremeňa.

Monzodiorit kremenný - Macro Monzodiorit kremenný - Classification

Farba: Tmavá modrosivá.

Textúra: Masívna, všesmernezrnitá.

Zrnitosť: Jemnozrnný (0,1 - 1 mm) až strednozrnný (1 - 3 mm).

Štruktúra: Faneritická, hypidiomorfne zrnitá, subofitická.

Premeny: Hornina je relatívne čerstvá, plagioklasy sú len málo sericitizované a biotit chloritizovaný. Ako sekundárny minerál sa tu nachádza sericit, chlorit, prehnit, kalcit, epitot a zriedkavo titanit.

Petrografická charakteristika: Hornina obsahuje makroskopický lištovitý plagioklas, čiernohnedý biotit (1-3 mm) a submikroskopický tmavo zelený klinopyroxén. Kremenný monzodiorit je heterogénny s častými uzavreninami rôznych typov. Najčastejšie uzavreniny sú sférolitické dutiny veľkosti 3 – 5 mm vyplnené sekundárnym chloritom a aktinolitom. Menej časté až raritné sú Al-bohaté uzavreniny veľkosti do niekoľko mm, zložené z hercynitu, korundu, + diaspóru, + sillimanitu umiestnené v plagioklasovej matrix spolu so sekundárnym muskovitom. A veľmi raritné, opísané len z niekoľkých vzoriek, sú leukogranitové horninové uzavreniny.

Využitie: Diorit je hornina s vyššou tvrdosťou ako granit a už staroveké národy mali problém s jeho spracovaním. Dioritové guľky sa v staroveku používali aj ako prostriedok na opracovanie iných hornín. Z dioritu sa tesali sochy, dlažobné kocky a stavali obranné valy. Najznámejším opracovaným dioritovým monolitom je Chammurapiho zákonník približne z roku 1772 p.n.l. Dnes je vystavený v parížskom Louvri. Diorit sa v dávnych časoch zriedkavo využíval aj ako platidlo, lebo je veľmi stály. V súčasnosti sa používa hlavne ako obkladový kameň, dlažobné kocky, dosky a pomníky.

Literatúra: Vrána, S. & Janoušek, V., 2006: Late-orogenic Variscan magmatism: the case study of quartz monzodiorite dykes from the Blanice Graben, southern Bohemia. Journal of the Czech Geological Society, 51, 3-4, 213-248. Debon, F. & Le Fort, P., 1983:. A chemical-mineralogical classification of common plutonic rocks and associations. Transactions of the Royal Society of Edinburgh, Earth Sciences, 73, 135-149. Debon, F. & Le Fort, P., 1988:. A cationic classification of common plutonic rocks and their magmatic associations: principles, method, applications. Bulletin de Minéralogie, 111, 493-510.

Mikrofotografie

Monzodiorit kremenný - Micro 1 Monzodiorit kremenný - Micro 2 Monzodiorit kremenný - Micro 3 Monzodiorit kremenný - Micro 4

Subofitická štruktúra je tvorená lištovitými plagioklasmi – Pl úplne alebo čiastočne uzatváranými augitmi – Aug. Augit je na okrajom zatláčaný zeleným magneziohornblendom – Mhb so slabým zelenožltým pleochroizmom pri jednom nikole. Výrastlice biotitu – Bt výraznej hnedej farby a s pleochroizmom pozorovateľným pri jednom nikole sú mierne chloritizované. Najvýznamnejším akcesorickým minerálom je ilmenit – Ilm a apatit – Ap. Apatit má v skrížených nikoloch nízku interferenčnú farbu a rezy kolmé k optickej osi sú v skrížených nikoloch úplne zhasnuté – apatit celkom vpravo na spodnom obrázku. Je tomu tak preto, lebo apatit kryštalizuje v hexagonálnej sústave a optická os prebieha v smere kryštalogafickej osi z.Šírka mikrofotografií je 2,2 mm.

Normatívne zloženie

Hornina je presýtená kremeňom. Obsahuje normatívny kremeň - q a normatívny hyperstén – hy. Okrem bežných normatívnych minerálov je tu vypočítaný aj normatívny fluorit – fl z obsahu F a normatívny pyrit – pr z obsahu S. Hornina je metaluminózna, čo sa prejavilo neprítomnosťou normatívneho korundu – c.

Krok výpočtu
Normatívne minerálySiO2
TiO2
ZrO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
F
S
CO2

Suma
Molárna proporcia normatívneho minerálu
Molekulová hmotnosť normatívneho minerálu
Hmot. % normatívnych minerálovOxid
(hmot. %)
51.50
1.59

15.64
1.03
7.53
0.14
6.73
6.96
2.52
2.39
0.44
0.06
0.16
0.10

96.73Molekulová
hmotnosť
60.08
79.88

101.96
159.69
71.85
70.94
40.31
56.08
61.98
94.20
141.95
19.00
32.06
44.01

Molárna
proporcia
0.8572
0.0199

0.1534
0.0064
0.1068
0.0020
0.1670
0.1241
0.0407
0.0254
0.0031
0.0032
0.0050
0.0023


1
ap0.0103


0.0031

0.0031
328.70
1.02
2
pr
0.00250.00500.0025
119.98
0.30
4
il
0.01990.01990.0199
151.75
3.02
5
fl0.00160.0032
0.0016
78.07
0.12
6
cc0.0023

0.0023


0.0023
100.09
0.23
8
or0.1522


0.0254


0.0254


0.0254
556.67
14.12
9
ab0.2440


0.0407

0.04070.0407
524.46
21.32
10
an0.1747


0.0874
0.0874
0.0874
278.21
24.31
13
mt0.0064
0.00640.0064
231.54
1.49
14
zvyšky
0.0779

0.167015
di0.0451
0.0072

0.0154
0.0226
0.0226
226.60
5.11
17
hy0.2223
0.0707

0.1516

0.2223
110.43
24.55
18
q0.0189
0.0189
60.08
1.14
Y: 0.8383
D: -0.0188
Mg/(Mg+Fe2+): 0.682
Suma hmot. % normatívnych: 96.73

Poznámka: Vytvorené boli všetky štandardné normatívne minerály a výpočet sa skončil pri kremeni.

Chemické zloženie

Kremenný monzodiorit má v porovnaní s granitmi nižší obsah SiO2 (okolo 50 hmot. %). Je to metaluminózna, vysoko draselná vápenato-alkalická hornina. Hornina je ľahko obohatená o ľahké vzácne zeminy. Typické sú pre ňu nízke koncentrácie Nb, Ti a P, ktoré sú charakteristické pre magmy vznikajúce v prostredí kontinentálneho oblúka. V normalizovanom multiprvkovom spider diagrame sa to prejavuje negatívnymi anomáliami. Zdrojom monzodioritovej magmy bolo dekompresné tavenie lokálneho sublitosférického plášťa modifikovaného v procese subdukcie. Sr-Nd izotopové údaje poukazujú tiež na asimiláciu kôrového materiálu počas výstupu relatívne primitívnej a mierne obohatenej magmy derivovanej v plášti.

Skalice, Česká republika - BR 185

SiO2
51.50
TiO2
1.59
Al2O3
15.64
Fe2O3
1.03
FeO
7.53
MnO
0.14
MgO
6.73
CaO
6.96
Na2O
2.52
K2O
2.39
P2O5
0.44
H2O+
2.95
H2O-
0.10
CO2
0.10
SO3
0.40
F
0.06
Suma
100.08
Mg(Mg/Fe2+)
0.61
A/CNK
0.81
A/NK
2.32

Vrána - Janoušek, 2006.

Skalice, Česká republika - Li-2

SiO2
51.88
TiO2
1.48
Al2O3
15.93
Fe2O3
0.99
FeO
6.85
MnO
0.12
MgO
6.45
CaO
6.81
Na2O
2.39
K2O
2.52
P2O5
0.48
H2O+
3.12
H2O-
0.23
CO2
0.07
SO3
0.17
F
0.07
Suma
99.57
Mg(Mg/Fe2+)
0.63
A/CNK
0.84
A/NK
2.39

Vrána - Janoušek, 2006.