flag slovak   flag slovak
Katedra mineralógie a petrológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Alnöit

Kategória: Vulkanické

Typ: Ultramafická hornina.

Všeobecné: Alnöit je vzácne sa vyskytujúca subvulkanická ultramafická draselná hornina bez živcov.

Pôvod názvu: Hornina je pomenovaná podľa typovej lokality na ostrove Alnö vo Švédsku. Prvýkrát ju opísal Rosenbusch v roku 1887. Pôvodne bola opísaná ako melilitový bazalt (Törnebohm, 1882).

Lokalita: Näset, ostrov Alnö, Västernorrland, Švédsko.

GPS:

Hlavné minerály: Melilit, flogopit-biotit, olivín, kalcit, klinopyroxén, niekedy je prítomný monticellit a amfibol.

Akcesorické minerály: Apatit, perovskit, zirkón, nefelín, noseán, granát, Fe-Ti oxidy.

Klasifikácia: Patrí do skupiny hornín s melilitom (olivínový melilitit). Niektorí autori stále klasifikujú túto horninu ako lamprofýr, keďže spĺňa niektoré kritéria (vystupovanie vo forme žíl s porfyrickou štruktúrou).

Alnöit - Macro Alnöit - Classification

Farba: Tmavosivá až čierna.

Textúra: Porfyrická s afanitickou základnou hmotou.

Zrnitosť: Jemnozrnná hornina.

Štruktúra: Porfyrická.

Premeny: Melilit je premenený na kalcit.

Petrografická charakteristika: Porfyrická ultramafická hornina s veľkými fenokrystami flogopitu-biotitu, augitu, prípadne olivínu a magnetitu, ktoré sú rozptýlené v afanitickej základnej hmote, zloženej najmä z melilitu (často premeneného na kalcit), flogopitu, kalcitu, perovskitu, Ti-andraditu, apatitu. Pri zvýšených obsahoch olivínu ide skôr o kimberlitový alnöit až kimberlit.

Využitie: Hornina nemá žiadne ekonomické využitie.

Literatúra: Rosenbusch, H., 1887: Mikroskopische Physiographie der Mineralien und Gesteine. II. Massige Gesteine. Schweizerbart, Stuttgart, p. 805. Törnebohm, A.E., 1882: Mikroskopiska bergartsstudier XVII. Melilitbasalt från Alnö. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 6, 240-251.

Mikrofotografie

Alnöit - Micro 1 Alnöit - Micro 2 Alnöit - Micro 3 Alnöit - Micro 4

Porfyrické výrastlice nefelínu (Nph), olivínu (Ol), magnetitu (Mt) a biotitu (Bt) v jemnozrnnej základnej hmote. V základnej hmote je ďalšia generácia biotitu-flogopitu a kalcit s pestrými interferenčnými farbami v skrížených nikoloch, ktorý vznikol premenou melilitu.

Normatívne zloženie

Krok výpočtu
Normatívne minerálySiO2
TiO2
ZrO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
F
S
CO2

Suma
Molárna proporcia normatívneho minerálu
Molekulová hmotnosť normatívneho minerálu
Hmot. % normatívnych minerálovOxid
(hmot. %)Molekulová
hmotnosť
Molárna
proporcia

Y:
Mg/(Mg+Fe2+):
Suma hmot. % normatívnych:

Poznámka:

Chemické zloženie