flag slovak   flag slovak
Katedra mineralógie a petrológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Pyroklastická brekcia

Kategória: Pyroklastické

Typ:

Všeobecné: Pyroklastickú brekciu tvoria prevažne pyroklasty - bloky, ktorých modálne zastúpenie je viac ako 75 %. Zvyšok horniny môže byť materiál epiklastického, organického pôvodu, sedimentárneho (chemogénny sediment) a autigénneho pôvodu. Bloky sú ostrohranné pyroklasty veľkosti > 64 mm. Zaoblené pyroklasty > 64 mm sú vulkanické bomby.

Pôvod názvu: Nemá špecialny pôvod názvu. Názov sa odvodzuje od tvaru prevládajúcich pyroklastov – blokov. Pyroklast je fragment, ktorý vzniká rozrušovaním materiálu v dôsledku vulkanickej aktivity. Ostrohranný tvar blokov naznačuje, že boli v čase svojho vzniku v pevnom stave, na rozdiel od bômb (tiež veľkosti > 64 mm), ktoré boli v čase svojho vzniku a následného transportu v plastickom až poloplastickom stave. Termín blok a bomba vo vulkanológii ako prvý použil Wentworth a Williams, 1932.

Lokalita: Bartošova Lehôtka, Slovenská republika.

GPS:

Hlavné minerály:

Akcesorické minerály:

Klasifikácia: Podľa modálneho zloženia v polymodálnej klasifikácii pre pyroklastické horniny (Fisher, 1966). Pyroklastická brekcia obsahuje > 75 % ostrohranných pyroklastov – blokov.

Pyroklastická brekcia - Macro Pyroklastická brekcia - Classification

Farba: Pestrá v závislosti od farby blokov a materiálu medzi nimi. Bloky sú zelenej, ružovej, sivej, bielej

Textúra: Brekciovitá.

Zrnitosť: Hrubozrnná hornina.

Štruktúra: Pyroklastická.

Premeny:

Petrografická charakteristika: Pyroklastická brekcia je zložená z blokov rôznych hornín, ktoré sú nevulkanickým materiálom.

Využitie:

Literatúra: Fisher, R.V., 1966: Rocks composed of volcanic fragments and their classification. Earth Science Reviews 1, 287-298. Wentworth, C.K. & Williams, H., 1932: The classification and terminology of the pyroclastic rocks. Bulletin of the National Research Council. Washington, 89, 19-53.

Mikrofotografie

Pyroklastická brekcia - Micro 1 Pyroklastická brekcia - Micro 2

Mikrofotografie zatiaľ nie sú k dispozícii. Používajú sa hlavne na identifikáciu blokov a tmeliacieho materiálu.

Normatívne zloženie

Počíta sa z celohorninového chemického zloženia a keďže je brekcia zložená zúlomkov rôznych hornín, nemá význam počítať normatívne zloženie pre celú pyroklastickú brekciu.

Krok výpočtu
Normatívne minerálySiO2
TiO2
ZrO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
F
S
CO2

Suma
Molárna proporcia normatívneho minerálu
Molekulová hmotnosť normatívneho minerálu
Hmot. % normatívnych minerálovOxid
(hmot. %)Molekulová
hmotnosť
Molárna
proporcia

Y:
Mg/(Mg+Fe2+):
Suma hmot. % normatívnych:

Poznámka:

Chemické zloženie

Celohorninové chemické zloženie pyroklastickej brekcie sa v literatúre neudáva.