flag slovak   flag slovak
Katedra mineralógie a petrológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Perlit

Kategória: Vulkanické sklá

Typ: Vulkanická hornina s obsahom skla viac ako 80%.

Všeobecné: Perlit je vulkanické sklo , ktoré sa skladá z početných trhlín, pozdĺž ktorých sa rozpadá na drobné guľôčkovité útvary pripomínajúce perly. Vzniká v dôsledku rýchleho chladnutia sprevádzaného poklesom tlaku, pri ktorom sa uvoľňuje veľké množstvo fluidnej fázy. Taktiež môže vznikať hydratáciou obsidiánu.

Pôvod názvu: Prvýkrát perlit opísal Beudant v roku 1822 a je pomenovaný podľa francúzskeho slova perle, v preklade perla.

Lokalita: Jastrabá (okres Žiar nad Hronom v Banskobystrickom kraji), Slovenská republika (vzorku darovali P. Varga, P.Uhlík & J. Lexa).

GPS: 48° 38' 27.2" N, 18° 55' 15.1" E

Hlavné minerály: Vulkanické sklo ryolitového zloženia. Biotit, plagioklas, kremeň a K-živec tvoriaci fenokryštály v sklovitej základnej hmote. V sklovitej základnej hmote sú ojedinelé mikrolity apatitu, magnetitu, biotitu a plagioklasu.

Akcesorické minerály: Apatit, zirkón, magnetit.

Klasifikácia: Vulkanické horniny obsahujúce viac ako 80 % skla nemajú svoju samostatnú klasifikáciu. V TAS diagrame sa na základe obsahu SiO2, Na2O a K2O (Le Bas et al., 1986) určuje chemické zloženie skla. Perlit sa v tejto klasifikácii premieta do poľa ryolitu.

Perlit - Macro Perlit - Classification

Farba: Biela, bielosivá až bieloružová.

Textúra: Vezikulárna, mierne fluidálna.

Zrnitosť: Jemnozrnná sklovitá základná hmota (0,1 – 1 mm) svetlej farby s fenokryštálmi biotitu od 0,5 do 2 mm.

Štruktúra: Perlitová, s typickými trhlinami vznikajúcimi pri rýchlom chladnutí láv s vysokým obsahom vody (1- 5 %), a miestami vitrofyrická tvorená fenokryštálmi biotitu a plagioklasu v sklovitej základnej hmote.

Premeny: Vulkanické sklo je slabo devitrifikované, lebo obsahuje malé množstvo kryštalickej fázy, ktorá nebola v pôvodnom amorfnom skle prítomná.

Petrografická charakteristika: Perlit je špeciálny typ vulkanickej horniny, ktorá je tvorená z viac ako 80 objemových % vulkanickým sklom. Makroskopicky sú v nej pozorovateľné fenokryštály biotitu tmavej čiernohnedej farby s perleťovým leskom, ktoré zaberajú 2-7 obj. % horniny.

Využitie: V stavebníctve ako expandovaný perlit, ktorý je ľahkým nehorľavým izolačným materiálom. Expandovaný perlit sa pripravuje zahrievaním rozomletého prírodného perlitu na teplotu 600 – 900 °C. Pri zahrievaní uniká voda viazaná v perlite, čo spôsobuje expanziu materiálu, pri ktorej sa zväčší objem 7 – 16 krát. Expandovaný perlit má preto v porovnaní s prírodným perlitom výrazne nižšiu hustotu. Z expandovaného perlitu sa vyrába perlitbetón, tepelnoizolačné materiály a protipožiarne a zvukovoizolačné omietky. Ďalej sa perlit využíva v poľnohospodárstve na odľahčenie pôdy, v hutníckom priemysle ako tepelná izolácia vo vysokých peciach, v ekológii spolu so zeolitmi na likvidáciu olejových a ropných škvŕn na vodnej hladine a pevnom zemskom povrchu a v mnohých ďalších odvetviach (Barker a Santini, 2006). V Slovenskej republike je zatiaľ najväčším ťaženým ložiskom lokalita Lehôtka pod Brehmi, avšak v súčasnosti sa otvára ďalšie ložisko – Jastrabá (Varga et al., 2015), kde sa nachádza jeden z najkvalitnejších perlitov v strednej Európe (Kraus, 2008).

Literatúra: Beudant , F.S., 1822: Voyage minéralogique et géologique en Hongrie pendant l´année 1818. Verdière Libraire, Paris, 3, 659 pp. Varga, P., Lexa J., Uhlík P. & Rajnoha, M, 2015: Characterization of perlites from Jastrabá and Lehôtka pod Brehmi deposits. Geology, Geophysics & Environment, 41, 1, 146. Kraus, I., 2008: Nové trendy a možnosti využívania nerudných surovín na Slovensku. Mineralia Slovaca, 40, 175-182 (in Slovak with English resume). Le Bas, M.J., Le Maitre, R.W., Streckeisen, A. & Zanettin, B., 1986: A Chemical Classification of Volcanic Rocks Based on the Total Alkali-Silica Diagram. Journal of Petrology, 27, 3, 745 – 750. Barker, J. & Santini, K., 2006: Perlite. In: Kogel, J., Trivedi, N., Barker, J. & Krukowski, S., (Ed): Industrial Minerals and Rocks (7th ed.), Society for Mining, Metallurgy and Exploration, Denver, Colorado, 658-702. Uhlík, P., Varga, P., Pálková, H., & Lexa, J., 2015: Voda v perlite – termická analýza. In: Jurkovič, Ľ., Slaninka, I. & Ďurža, O., (Ed): Konferencie, sympóziá, semináre. Geochémia 2015, 163-165. Demko, R., Koděra, P., Pipík Kýška, R., Smolka, J., Šesták, P., Konečný, P., Tuček, J., Ferenc, Š., Bačo, P., Repčiak, M., Kollárová, V., Mikušová, V., Biroň, A., Kotulová J., Bystrická, G., Vlachovič, J. & Lexa, J., 2010: Mapy paleovulkanickej rekonštrukcie ryolitových vulkanitov Slovenska a analýza hydrotermálnych procesov, regionálny geologický výskum. MŽP ŠGÚDŠ Bratislava, 728 s (in Slovak). Al-Mashaikie, S.Z.A.K. & Al-Hawbanie, A.M., 2010: Petrography and Geochemical Study of the Perlite Rocks from Bait Al-Qeyarie, Kawlan Area, Yemen. JAKU: Earth Sci., 21, 195-217. Herskovitch, D. & Lin, I.J., 1996: Upgrading of raw perite by a dry magnetic technique. Magnetic and Electrical Separation, 7, 145-161. Varga, P., Lexa, J., & Uhlík, P., 2015: Základná geochemická charakteristika perlitov z ložiska Jastrabá a Lehôtka pod Brehmi. In: Jurkovič, Ľ., Slaninka, I. & Ďurža, O., (Ed): Konferencie, sympóziá, semináre. Geochémia 2015, 168-170.

Mikrofotografie

Perlit - Micro 1 Perlit - Micro 2 Perlit - Micro 3 Perlit - Micro 4

Perlit tvorí najmä vulkanické sklo (glass), ktoré je pri jednom nikole priehľadné a v skrížených nikoloch zhasnuté, izotrópne. Väčšina perlitu má typickú perlitovú štruktúru, pre ktorú sú charakteristické koncentrické zakrivené trhliny. Fenokryštály biototu – Bt v sklovitej základnej hmote vytvárajú ojedinele nukleačné centrá pre rast sférulitov. Guľovité sférulity sú v štruktúre perlitu izolované, preto sa predpokladá, že vznikli v raných štádiách devitrifikácie vulkanického skla. Sférulity, ktoré dosahujú veľkosti niekoľko mm, majú radiálne lúčovitú a koncentrickú zonálnosť s viditeľnou farebnou zmenou jednotlivých zón. Sú zložené z alfa-cristobalitu, alkalického živca a oxidov a hydroxidov železa.

Normatívne zloženie

Perlit je magmatická hornina presýtená kremeňom. V porovnaní s priemerným ryolitom má obdobný obsah normatívneho anortitu – an a albitu – ab, ale o niečo vyšší obsah normatívneho ortoklasu – or. Nízky obsah MgO sa u perlitu premietol do nízkeho obsahu normatívneho hypersténu - hy. Perlit z lokality Jastrabá má prebytok Al2O3 a obsahuje normatívny korund – c. Všetko železo vyjadrené ako Fe2O3 sa premietlo do normatívneho hematitu – hm.

Krok výpočtu
Normatívne minerálySiO2
TiO2
ZrO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
F
S
CO2

Suma
Molárna proporcia normatívneho minerálu
Molekulová hmotnosť normatívneho minerálu
Hmot. % normatívnych minerálovOxid
(hmot. %)
73.36
0.08

12.59
1.24

0.07
0.18
1.11
2.03
4.95
0.01
95.61Molekulová
hmotnosť
60.08
79.88

101.96
159.69
71.85
70.94
40.31
56.08
61.98
94.20
141.95
Molárna
proporcia
1.2210
0.0009

0.1235
0.0078
0.0009
0.0009
0.0045
0.0198
0.0328
0.0525
0.0001

1
ap0.0002


0.0001

0.0001
328.68
0.02
4
il
0.00090.00090.0009
151.75
0.14
8
or0.3153


0.0525


0.0525


0.0525
556.67
29.25
9
ab0.1965


0.0328

0.03280.0328
524.46
17.18
10
an0.0391


0.0196
0.0196
0.0196
278.21
5.44
10
c


0.0186

0.0186
101.96
1.90
13
hm0.0078
0.0078
159.69
1.24
14
zvyšky
0.0000

0.0045
0.0000


17
hy0.0045
0.000

0.0045

0.0045
100.33
0.45
18
q0.6657
0.6657
60.08
39.99
Y: 0.5554
D: -0.6657
Mg/(Mg+Fe2+): 1.000
Suma hmot. % normatívnych: 95.61

Poznámka: Všetko železo je v analýze udávané ako Fe3+. Malý obsah molárnej proporcie Fe2+ vznikol po pripočítaní molárnej proporcie Mn k molárnej proporcii Fe2+. Obsah normatívneho ilmenitu – il bol vytvorený na základe obsahu Ti, ktorý je v tejto analýze úplne identický s obsahom Fe2+. Všetko Mg sa umiestnilo do hypersténu – hy.

Chemické zloženie

Perlit z lokality Jastrabá je vulkanické sklo, ktoré svojim chemickým zložením v TAS diagrame zodpovedá subalkalickému, peraluminóznemu (A/CNK = 1,17 a A/NK = 1,45) ryolitu, ktorý patrí do Ca-alkalickej horninovej série (Varga et al., 2015). Pre potreby výpočtu horčíkového čísla Mg/(Mg+Fe2+) bol obsah Fe2O3 (hmot. %) prepočítaný na FeO (hmot. %). V perlite sa vyskytujú dva typy vody. Hydroxylová voda je viazaná vo forme OH skupín priamo v štruktúre skla a jej obsah je veľmi nízky (menej ako 1 hmot. %). Viac vody je viazanej v molekulárnej forme (H2O) v póroch a na povrchu perlitu. Tento typ vody sa označuje ako „perlitová“ voda. Perlit z lokality Jastrabá má celkový obsah vody 3 – 7 hmot. % (Uhlík et al., 2015).

Jastrabá, Slovenská republika - JS 21 B

SiO2
73.36
TiO2
0.08
Al2O3
12.59
Fe2O3
1.24
MnO
0.07
MgO
0.18
CaO
1.11
Na2O
2.03
K2O
4.95
P2O5
0.01
H2O+
0.25
H2O-
0.37
Suma
96.23
Mg(Mg/Fe2+)
0.22
A/CNK
1.17
A/NK
1.45

Demko et. al., 2010

Bait Al-Qeyarie, oblasť Kawlan, Jemen - S1-P2, vrstva C

SiO2
75.00
Al2O3
9.40
Fe2O3
2.97
MgO
0.50
CaO
1.70
Na2O
3.55
K2O
3.80
LOI
2.15
Suma
97.27
Mg(Mg/Fe2+)
0.25
A/CNK
0.72
A/NK
0.94

Celkový obsah H2O 0.35. Al-Mashaikie & Al-Hawbanie, 2010.

Milos, Grécko - priemerná analýza

SiO2
73.60
Al2O3
12.40
Fe2O3
1.25
MgO
0.15
Na2O
2.99
K2O
4.18
H2O+
3.17
H2O-
0.20
Suma
97.94
Mg(Mg/Fe2+)
0.19
A/CNK
1.31
A/NK
1.31

V analýze nebolo stanovené CaO (hmot. %). Herskovitch & Lin, 1996.