flag slovak   flag slovak
Katedra mineralógie a petrológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave


O projekte


Atlas magmatických hornín vznikol vďaka Kultúrnej a edukačnej agentúre MŠVVaŠ SR - KEGA, ktorá podporila projekt číslo 014 UK-4/2013. Autori projektu pracujú ako vysokoškolskí učitelia na  Katedre mineralógie a petrológie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavná riešiteľka projektu, doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD., sa vo svojej vedeckovýskumnej činnosti venuje hlavne xenolitom vrchného plášťa a spodnej kôry v terciérnych bazaltoch na južnom Slovensku, ich mineralógii, petrológii, fluidným inklúziám a ťažkým minerálom. Doc. Martin Ondrejka, PhD. sa zameriava najmä na granitoidné horniny Západných Karpát, ich mineralógiu, petrológiu a akcesorické minerály.

Cieľom tohto projektu je vybudovať databázu hlavných typov magmatických hornín, ktorá zahŕňa nielen makro- a mikro-opis horniny z konkrétnej lokality, ale aj princípy jej klasifikácie, chemické a vzorovo vypočítané normatívne zloženie. Databáza hornín by mala slúžiť hlavne študentom petrológie, ale aj širokej odbornej a laickej verejnosti. Na hlavnej stránke prináša základnú terminológiu magmatických hornín a v atlase potom podrobnú charakteristiku horniny. Snahou autorov je skompletizovať základnú sadu magmatických hornín aj za pomoci petrológov, ktorí sú ochotní poskytnúť vzorky. Konkrétne pripomienky k odbornej náplni atlasu a návrhy na spracovanie nových vzoriek je možné zaslať cez kontaktný formulár. Za konštruktívnu spoluprácu pri rozširovaní databázy magmatických hornín autori projektu vopred ďakujú.

Zoznam vybraných publikácií

Huraiová Monika

Huraiová, M. – Konečný, P. – Konečný, V. – Simon, K. – Hurai, V. (1996) Mafic and salic igneous xenoliths in late Tertiary alkaline basalts: Fluid inclusion and mineralogical evidence for a deep crustal magmatic reservoir in the Western Carpathians. European Journal of Mineralogy 8, 901-916.

Hurai, V. – Simon, K. – Wiechert, U. – Hoefs, J. – Konečný, P. – Huraiová, M. – Pironon, J. – Lipka, J. (1998) Immiscible separation of metalliferous Fe/Ti-oxide melts from fractionating alkali basalt: P-T-fO2 conditions and two-liquid elemental partitioning. Contributions to Mineralogy and Petrology 133, 12-29.

Huraiová, M. – Dubessy, J. – Konečný, P. – Simon, K. – Kráľ, J. – Zielinski, G. – Lipka, J. – Hurai, V. (2005) Glassy orthopyroxene granodiorites of the Pannonian Basin – tracers of ultra-high-temperature deep-crustal anatexis triggered by Tertiary basaltic volcanism. Contributions to Mineralogy and Petrology 148, 615-633.

Hurai, V. – Huraiová, M. – Konečný, P. – Thomas, R. (2007) Mineral-fluid-melt composition of carbonate-bearing cumulate xenoliths in Tertiary alkali basalts of southern Slovakia. Mineralogical Magazine 71, 1, 17-33.

Hurai, V. – Göttlicher, J. – Majzlan, J. – Huraiová, M. (2008) Contrasting ferric iron contents in natural conjugate Fe-oxide and silicate melts from southern Slovakia determined using micro-XANES spectroscopy. Canadian Mineralogist 46, 1173-1181.

Hurai, V. – Paquette, J.-L. – Huraiová, M. – Konečný, P. (2010) U-Th-Pb geochronology of zircon and monazite from syenite and pincinite xenoliths in Pliocene alkali basalts of intra-Carpathian back-arc basin. Journal of Volcanology and Geothermal Research 198, 275-287.

Hurai, V. – Paquette, J.-L. – Huraiová, M. – Sabol, M. (2012) U-Pb geochronology of zircons from fossiliferous sediments of the Hajnáčka I maar (Slovakia) – type locality of the MN16a biostratigraphic subzone. Geological Magazine 149, 6, 989-1000.

Hurai, V. – Huraiová, M. – Milovský, R. – Luptáková, J. – Konečný, P. (2013) High-pressure aragonite phenocrysts in carbonatite and carbonated syenite xenoliths within an alkali basalt. American Mineralogist 98, 1074–1077.

Hurai, V. – Danišík, M. – Huraiová, M. – Paquette, J.-L. – Ádám, A. (2013) Combined U/Pb and (U-Th)/He geochronometry of basalt maars in Western Carpathians - implications for age of intraplate volcanism and origin of zircon metasomatism. Contributions to Mineralogy and Petrology 166, 4, 1235-1251

Ondrejka Martin

Uher, P. – Ondrejka, M. – Spišiak, J. – Broska, I. – Putiš, M. (2002) Lower Triassic potassium-rich rhyolites of the Silicic Unit, Western Carpathians, Slovakia: Geochemistry, mineralogy and genetic aspects. Geologica Carpathica 53, 1, 27-36.

Uher, P. – Broska, I. – Ondrejka, M. (2002) Permian to Triassic granitic and rhyolitic magmatism in the Western Carpathians: Composition, evolution and origin. Geologica Carpathica 53, 188-189.

Ondrejka, M. – Uher, P. – Pršek, J. – Ozdín, D. (2007) Arsenian monazite-(Ce) and xenotime-(Y), REE arsenates and carbonates from the Tisovec-Rejkovo rhyolite, Western Carpathians, Slovakia: Composition and substitutionsin the (REE,Y)XO4 system (X = P, As, Si, Nb, S). Lithos 95, 1-2, 116-129.

Putiš, M. – Ivan, P. – Kohút, M. – Spišiak, J. – Siman, P. – Radvanec, M. – Uher, P. – Sergeev, S. – Larionov, A. – Méres, Š. – Demko, R. – Ondrejka, M. (2009) Metaigneous rocks of the West-Carpathian basement, Slovakia: indicators of Early Paleozoic extension and shortening events. Bulletin de la Société Géologique de France 180, 6, 461-471.

Putiš, M. – Sergeev, S. – Ondrejka, M. – Larionov, A. – Siman, P. – Spišiak, J. – Uher, P. – Paderin, I. (2008) Cambrian-Ordovician metaigneous rocks associated with Cadomian fragments in the West-Carpathian basement dated by SHRIMP on zircons: a record from the Gondwana active margin setting. Geologica Carpathica 59, 1, 3-18.

Uher, P. – Ondrejka, M. – Konečný, P. (2009) Magmatic and post-magmatic Y-REE-Th phosphate, silicate and Nb-Ta-Y-REE oxide minerals in A-type metagranite: an example from the Turčok massif, the Western Carpathians, Slovakia. Mineralogical Magazine 73, 6, 1009-1025.

Kohút, M. – Uher, P. – Putiš, M. – Ondrejka, M. – Sergeev, S. – Larionov, A. – Paderin, I. (2009) SHRIMP U-Th-Pb zircon dating of the granitoid massifs in the Malé Karpaty Mountains (Western Carpathians):evidence of Meso-Hercynian successive S- to I-type granitic magmatism. Geologica Carpathica 60, 5, 345-350.

Pršek, J. – Ondrejka, M. – Bačík, P. – Budzyń, B. – Uher, P. (2010) Metamorphic-hydrothermal REE minerals in the Bacúch magnetite deposit, Western Carpathians, Slovakia: (Sr,S)-rich monazite-(Ce) and Nd-dominant hingganite. Canadian Mineralogist 48, 1, 81-94.

Förster, H.-J. – Ondrejka, M. – Uher P. (2011) Mineralogical responses to subsolidus alteration of granitic rocks by oxidizing As-bearing fluids: REE arsenates and As-rich silicates from the Zinnwald granite, Eastern Erzgebirge, Germany. Canadian Mineralogist 49, 4, 913-930.

Ondrejka, M. – Uher, P. – Putiš, P. – Broska, I. – Bačík, P. – Konečný, P. – Schmiedt, I. (2012) Two-stage breakdown of monazite by post-magmatic and metamorphic fluids: An example from the Veporic orthogneiss, Western Carpathians, Slovakia. Lithos 142–143, 245–255.