flag slovak   flag slovak
Katedra mineralógie a petrológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave


Premeny


Magmatické horniny po svojom vzniku podliehajú premenám. Mení sa u nich chemické zloženie, prípadne vznikajú aj nové minerály. Premenu horniny spôsobuje zmena teploty a tlaku, prínos fluíd a chemických látok (metasomatóza) a zvetrávanie.

Poznáme tieto základné premeny typické pre magmatické horniny:

 1. 1. Albitizácia je čiastočná alebo úplná premena plagioklasov a alkalických živcov na albit v dôsledku prínosu sodíka. Je to neskorý typ premeny kyslých hornín a častokrát je sprevádzaný silicifikáciou (prekremenením).
 2. 2. Alunitizácia je rozklad živcov na opál, kremeň a alunit vo vulkanických horninách pôsobením fluíd bohatých na SO42-. Je typická pre kyslé a intermediárne vulkanické horniny (ryolit, dacit, andezit). V horninách bohatých na vápnik vzniká aj sadrovec.
 3. 3. Bastitizácia je premena tmavých minerálov (pyroxény, amfiboly, flogopit), okrem olivínu, na serpentín. Produkt premeny ortopyroxénov, ktoré najčastejšie podliehajú tejto premene sa nazýva bastit, čo je pseudomorfóza minerálov serpentínovej skupiny po enstatite.
 4. 4. Baueritizácia je odnos železa a horčíka z tmavých sľúd, v dôsledku čoho strácajú farbu a intenzitu pleochroizmu a začínajú sa podobať na muskovit.
 5. 5. Epidotizácia = zoisitizácia je proces, pri ktorom vzniká sekundárny epidot (alebo zoisit, klinozoisit) na úkor plagioklasu a amfibolu. Epidotizácia plagioklasov je spojená s albitizáciou za súčasného vzniku albitu, pričom Ca-anortitová molekula vstupuje do sekundárneho epidotu – zoisitu. Častokrát býva sprevádzaná chloritizáciou.
 6. 6. Fenitizácia je alkalická metasomatóza (prínos sodíka) spojená s intrúziami alkalických hornín a karbonatitov. Vzniká pri nej špecifická minerálna asociácia tvoriaca horninu – fenit, ktorá je pomenovaná podľa svojej typovej lokality Fen v Nórsku. Skladá sa z albitu, alkalického pyroxénu - aegirínu a/alebo alkalického amfibolu – arfvedsonitu a zriedkavo aj z nefelínu.
 7. 7. Chloritizácia je proces pri ktorom vznikajú sekundárne minerály zo skupiny chloritu na úkor iných minerálov, hlavne mafických (biotit, amfibol, pyroxén) alebo vulkanického skla v základnej hmote.
 8. 8. Kaolinizácia je premena alumosilikátov (hlavne živcov) na kaolinit. Postihuje hlavne kyslé (ryolit, granit) a intermediárne horniny (andezit).
 9. 9. Kelyfitizácia je pseudomorfná rekryštalizácia granátov za vzniku zmesi pyroxénov, spinelidov a niekedy aj amfibolov v dekompresnom režime. Vytvára sa tzv. kelyfitický lem prstencového tvaru okolo restitového zrna granátu. Intenzita kelyfitizácie závisí od času, ktorý kryštál granátu strávil vo vhodných P-T podmienkach počas dekompresie. Býva typická pre pyrop v granátických peridotitoch vrchnoplášťového pôvodu vynesených do plytších úrovní kontinentálnej kôry.
 10. 10. Pinitizácia je retrográdna premena postihujúca cordierit, nefelín, topás, andaluzit alebo živce za vzniku vrstevnatých silikátov (biotit, muskovit, chlorit, pyrofylit), ktoré vytvárajú pseudomorfózy po premenených mineráloch alebo lemy okolo nich.
 11. 11. Propylitizácia je hydrotermálna premena postihujúca tmavé minerály vulkanických a vulkanoklastických hornín, ktorej produktom je sericit, zeolity, kalcit, epidot, chlorit a kaolinit. Premena postihuje celú horninu a býva doprevádzaná prekremenením a impregnáciou pyritom.
 12. 12. Saussuritizácia je hydrotermálna premena stredne bázických a bázických plagioklasov na jemnozrnnú zmes zoisitu, epidotu, skapolitu, sericitu, kalcitu, kremeňa a albitu. Táto premena prebieha hlavne pri slabej metamorfóze bázických magmatitov.
 13. 13. Sericitizácia je hydrotermálne metasomatický proces, pri ktorom zo živcov (hlavne plagioklasov) vzniká jemne šupinkovitá svetlá sľuda – sericit. Príčinou sericitizácie je interná metasomatóza spojená s prínosom draslíka v dôsledku chloritizácie biotitu.
 14. 14. Serpentinizácia je premena predovšetkým olivínu (ale aj ostatných Fe-Mg silikátov – pyroxén, amfibol) na minerály skupiny serpentínu. Vzniká tiež antigorit, lizardit, chryzotil + brucit, magnetit a mastenec. Tejto premene podliehajú najmä ultrabázické a bázické horniny.
 15. 15. Spilitizácia je komplexnejšia metasomatická premena bazaltov oceánskeho dna, zahŕňajúca albitizáciu bázických plagioklasov za vzniku albitu a súčasného rozpadu tmavých minerálov na epidot a chlorit. Niekedy sa produkt nazýva spilit, alebo tiež metabazalt.
 16. 16. Steatitizácia je premena mafických minerálov na talk.
 17. 17. Uralitizácia je premena pyroxénov na jemne vláknitý tremolit. Premene podliehajú bázické horniny skupiny gabra a niektoré syenity.
 18. 18. Zeolitizácia je nízkoteplotná hydrotermálna premena hornín obsahujúcich živce na zeolity. Je aj jednou z foriem nízkoteplotnej metamorfnej premeny hornín v zeolitovej fácii. Najčastejšie tejto premene podliehajú bázické efuzívne horniny. V ich dutinách kryštalizujú zeolity a iné hydrotermálne minerály ako kalcit, apofylit a analcím. Zeolitizácii podlieha aj vulkanické sklo pri nízkej teplote za vzniku natrolitu, chabazitu, heulanditu, phillipsitu a stilbitu.