flag slovak   flag slovak
Katedra mineralógie a petrológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Tonalit

Kategória: Plutonické

Typ: Typ Sihla podľa typovej lokality Sihla – Tlstý Javor.

Všeobecné: Tonalit je plutonická hornina zložená z kremeňa a plagioklasu intermediárneho zloženia, obyčajne s biotitom a amfibolom.

Pôvod názvu: Prvýkrát bol tonalit ako hornina opísaný Rathom v roku 1864 na lokalite Tonale Pass, Adamelo, Alto Adige v Taliansku, podľa ktorej dostal aj pomenovanie (Le Maitre et al., 2004).

Lokalita: Sihla, Tlstý Javor, okres Brezno, Slovenská republika. Opustený malý lom v sedle Tlstý Javor, kataster obce Sihla.

GPS: 48° 40' 36" N, 19° 39' 5" E

Hlavné minerály: Plagioklas An30-35 (výrastlice do 1 cm), kremeň (undulózny, mozaikovitý), biotit, kremeň, zriedkavo pertitický K-živec (intersticiálny).

Akcesorické minerály: Titanit I, titanit II (sekundárny v biotite), magnetit, allanit, apatit, ilmenit, zirkón (S12, S13, S25 sybtypy v zmysle Pupin, 1980), goethitizovaný pyrit.

Klasifikácia: Podľa modálneho zloženia v QAPF diagrame pre plutonické horniny (Streckeisen, 1976) je pole tonalitu definované modálnym obsahom kremeňa (Q 20 – 60 %) a pomerom P/(P + A) > 90. Tonalit typu Sihla je granitoid I-typu v zmysle klasifikácie Chappell a White (1974, 2001), ktorí odlíšili I-typ (magmatický - igneous protolit) a S-typ granitoidu (sedimentárny – sedimentary protolith). Pre I-typ je charakteristický vysoký obsah Na2O (> 3,2 hmot. % vo felzických varietach), molekulárny pomer Al2O3/(Na2O+K2O+CaO) < 1,1 a prítomnosť diopsidu – di v normatívnom zložení, prípadne obsah normatívneho korundu – c < 1 hmot. % (viď tab. chemické a normatívne zloženie). V zmysle klasifikácie (Pearce et al., 1984) patrí ku granitoidom vulkanických oblúkov, čo potvrdzuje jeho príslušnosť k I-typu.

Tonalit - Macro Tonalit - Classification

Farba: Sivá, miestami sivozelená.

Textúra: Kompaktná, všesmerná.

Zrnitosť: Strednozrnná hornina (1-3 mm).

Štruktúra: Faneritická, hypidiomorfne zrnitá, lokálne porfyrická.

Premeny: Saussuritizácia - intenzívna subsolidová premena plagioklasov vytvorila novú sekundárnu paragenézu – nižšie titánový biotit, muskovit, chlorit, epidot, sericit, albit, leukoxén, titanit II.

Petrografická charakteristika: Stredne zrnitý tonalit - granodiorit. Miestami porfyrický. Plagioklasovo - biotitický s prítomnosťou jemnozrnných mafickejších enkláv. Typický je titanit a ilmenit (Zoubek, 1936, Broska – Petrík, 1993).

Využitie: Tonalit typu Sihla sa v minulosti pokusne ťažil v lome Tlstý Javor ako obkladový a dekoračný kameň. Dnes je lom čiastočne rozťažený a kamenivo sa používa ako podkladový a stavebný materiál.

Literatúra: Broska, I. & Petrík, I., 1993: Tonalit typu Sihla sensu lato: variský plagioklasovo-biotitický magmatit I-typu v Západných Karpatoch. Mineralia Slovaca, 25, 1, 23-28. Chappell, B.W. & White, A.J.R., 1974: Two contrasting granite types. Pacific Geology, 8, 173-174. Chappell, B.W. & White, A.J.R., 2001: Two contrasting granite types: 25 years later. Australian Journal of Earth Sciences, 48, 489-499. Le Maitre R. W. (Ed.), Streckeisen, A., Zanettin, B., Le Bas, M. J., Bonin, B., Bateman, P., Bellieni, G., Dudek, A., Efremova, S., Keller, J., Lameyre, Sabine, P. A., Schmid, R., Sørensen, H. & Wooley, A. R., 2004: Igneous Rocks: A classification and glossary of terms. Recommendations of the International Union of Geological Sciences. Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks. Cambridge University Press, 236 pp. Pearce, J., Harris, N.B.W. & Tindle, A.G., 1984: Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Journal of Petrology, 25, 4, 956-983. Pupin, J.-P., 1980: Zircon and granite petrology. Contributions to Mineralogy and Petrology, 73, 207-220. Streckeisen, A., 1976: To each plutonic rock its proper name. Earth Science Reviews. International Magazine for Geoscientists, Amsterdam, 12, 1-33. Whalen, J.B., Currie, K.L. & Chappell, B.W., 1987: A-type granites – Geochemical characteristics, discrimination and petrogenesis. Contributions to Mineralogy and Petrology, 95, 4, 407-419. Zoubek, V., 1936: Poznámky o krystaliniku Západných Karpát. Věstník Státního geologického ústavu České Republiky, 12, 1-2, 207-239.

Mikrofotografie

Tonalit - Micro 1 Tonalit - Micro 2

Akcesorický hnedý titanit I – Ttn v mozaikovitom kremeni – Qz susediaci so saussuritizovanou výrastlicou plagioklasu – Pl. Sekundárnou premenou vzniká biotit – Bt a chlorit – Chl. Šírka mikrofotografie je 1530 mikrometrov.

Normatívne zloženie

Tonalit typu Sihla je kremeňom nasýtená hornina. Obsahuje normatívny diopsid – di, čím sa odlišuje od bežného granitu, alebo granodioritu. Zvýšený obsah zirkónia sa prejavil na prítomnosťou normatívneho zirkónu – z.

Krok výpočtu
Normatívne minerálySiO2
TiO2
ZrO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
F
S
CO2

Suma
Molárna proporcia normatívneho minerálu
Molekulová hmotnosť normatívneho minerálu
Hmot. % normatívnych minerálovOxid
(hmot. %)
65.81
0.87
0.02
15.71
2.13
2.09
0.07
0.00
3.75
4.06
2.61
0.25
97.37Molekulová
hmotnosť
60.08
79.88
123.22
101.96
159.69
71.85
70.94
40.31
56.08
61.98
94.20
141.95
Molárna
proporcia
1.0953
0.0109
0.0002
0.1541
0.0133
0.0301
0.0010
0.0000
0.0669
0.0655
0.0277
0.0018

1
ap0.0059


0.0018

0.0018
328.68
0.58
4
il
0.01090.01090.0109
151.75
1.65
7
zr0.0002

0.0002


0.0002
183.31
0.04
8
or0.1662


0.0277


0.0277


0.0277
556.67
15.42
9
ab0.3930


0.0655

0.06550.0655
524.46
34.36
10
an0.1217


0.0609
0.0609
0.0609
278.21
16.93
13
mt0.0133
0.01330.0133
231.54
3.09
14
zvyšky
0.0059

0.000015
di0.0003
0.0001

0.0000
0.0001
0.0001
248.10
0.03
17
hy0.0057
0.0058

0.0000

0.0057
131.93
0.75
Y: 0.6872
D: -0.4082
Mg/(Mg+Fe2+): 0.000
Suma hmot. % normatívnych: 97.37

Poznámka:

Chemické zloženie

Tonalit typu Sihla patrí ku granitoidom, ktoré vznikli tavením mafického metamorfovaného magmatického zdroja. Tento typ je bohatý na sodík a má široké rozpätie obsahu kremíka (56-77 hmot. % SiO2). Je metaluminózny s molekulárnym pomerom Al2O3/(CaO + Na2O + K2O) = 0,96 a molekulárnym pomerom Al2O3 /(Na2O + K2O) = 1,65. Tonalit typu Sihla (vzorka ZK-28) sa vyznačuje aj zvýšeným obsahom Ba (1290 ppm), Sr (755 ppm) a Zr (182 ppm). Niektoré granitoidy typu Sihla môžu byť aj mierne peraluminózne, kedy by sa v normatívnom zložení objavil aj korund. V tabuľke sa pre porovnanie nachádzajú reprezentatívne chemické analýzy granitoidov sihlianskeho typu sensu lato (Broska - Petrík, 1993).

Sihla, Vepor, Slovenská republika - ZK-28

SiO2
65.81
TiO2
0.87
Al2O3
15.71
Fe2O3
2.13
FeO
2.09
MnO
0.07
MgO
0.00
CaO
3.75
Na2O
4.06
K2O
2.61
P2O5
0.25
H2O+
0.96
H2O-
0.04
Suma
98.35
A/CNK
0.96
A/NK
1.65

Broska - Petrík, 1993.

Modra, Malé Karpaty, Slovenská republika. - ZK-5

SiO2
66.83
TiO2
0.66
Al2O3
14.70
Fe2O3
3.27
FeO
1.78
MnO
0.09
MgO
0.00
CaO
2.68
Na2O
4.46
K2O
2.84
P2O5
0.20
H2O+
1.38
H2O-
0.09
Suma
100.45
A/CNK
0.96
A/NK
1.41

Broska - Petrík, 1993.

Čierna Hora, Slovenská republika. - ZK - 12

SiO2
63.71
TiO2
1.03
Al2O3
15.07
Fe2O3
4.82
FeO
1.48
MnO
0.07
MgO
0.00
CaO
3.59
Na2O
4.25
K2O
2.50
P2O5
0.39
H2O+
1.46
H2O-
0.12
Suma
100.40
A/CNK
0.93
A/NK
1.55

Broska - Petrík, 1993.