flag slovak   flag slovak
Katedra mineralógie a petrológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Tefrit

Kategória: Vulkanické

Typ: Alkalická hornina.

Všeobecné: Tefrit je alkalická vulkanická hornina zložená z alkalického živca, Ca-plagioklasu, klinopyroxénu a foidov. Podľa toho aký foid sa v hornine nachádza, poznáme nefelínové, sodalitové a leucitové tefrity. Tefrity bežne obsahujú aj dva foidy, najčastejší v prírode je leuciticko-nefelínový tefrit.

Pôvod názvu: Termín tefrit pochádza z dávnych čias a prvýkrát bol spomínaný Plíniom starším v roku 77 nášho letopočtu. Pomenovanie pochádza z gréckeho slova popoly.

Lokalita: Mašková (okres Lučenec ), Slovenská republika. Opustený lom v lávovom prúde pri obci Mašková, kataster obce Mašková.

GPS: 48° 19' 11,88" N, 19° 34' 24,87" E

Hlavné minerály: Klinopyroxén, plagioklas, sanidín, nefelín a vulkanické sklo.

Akcesorické minerály: V základnej hmote rudné minerály – magnetit, Ti-magnetit a apatit.

Klasifikácia: Podľa modálneho zloženia v QAPF diagrame pre vulkanické horniny (Streckeisen, 1978), kde sa nachádza v poli spolu s bazanitom. Odlišujú sa obsahom normatívneho olivínu – ol. Tefrit je v porovnaní s bazanitom hornina s nízkym obsahom normatívneho olivínu (< 10 %). Obsah normatívneho olivínu – ol v bazanite je > 10 %. Ak nie je dostupná modálna analýza klasifikuje sa podľa chemického zloženia v TAS diagrame (Le Bas et al., 1986). I tu sa odlišujú obsahom normatívneho olivínu.

Tefrit - Macro Tefrit - Classification

Farba: Čierna až tmavosivá, miestami nazelenalá.

Textúra: Kompaktná, afanitická, všesmerná, ojedinele miestami slabo prúdovitá.

Zrnitosť: Jemnozrnná hornina.

Štruktúra: Porfyrická, hemikryštalická, intersertálna až trachytická.

Premeny: Sekundárne je hornina kalcitizovaná.

Petrografická charakteristika: Hornina obsahuje porfyrické výrastlice zonálneho klinopyroxénu a veľmi zriedkavo aj porfyrické výrastlice olivínu. Jemnozrnnú základnú hmotu tvorí alkalický živec - sanidín, rudné minerály, nefelín, alkalický pyroxén a ojedinele aj plagioklas. Intergranulárne priestory v základnej hmote vypĺňa devitrifikované vulkanické sklo. Miestami hornina uzatvára xenolity plášťových hornín a veľké xenokryštály kaersutitu (Mihaliková - Šímová, 1989).

Využitie: Stavebný a obkladový kameň. Jeho kvalitu zhoršujú početné pukliny.

Literatúra: Le Bas, M.J., Le Maitre, R.W., Streckeisen, A. & Zanettin, B., 1986: A Chemical Classification of Volcanic Rocks Based on the Total Alkali-Silica Diagram. Journal of Petrology, 27, 3, 745 – 750. Mihaliková, A. & Šímová, M., 1989: Geochémia a petrológia miocénno-pleistocénnych alkalických bazaltov stredného Slovenska. Západné Karpaty, séria Mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza, 12, Geologický ústav D. Štúra, Bratislava, 7-143. Streckeisen, A., 1978: IUGS Subcommision on the Systematics of Igneous Rocks. Classification and nomenclature of volcanic rocks, lamprophyres, carbonatites and melilite rocks. Recommendatiins and suggestions. Neues Jahrbuch für Mineralogie. Stuttgard. Abhandlungen. 143, 1-14.

Mikrofotografie

Tefrit - Micro 1 Tefrit - Micro 2

Porfyrická výrastlica klinopyroxénu – Cpx v základnej hmote tvorenej sanidínom – Sa, nefelínom – Nph a submikroskopickým plagioklasom. Intergranulárne priestory základnej hmoty sú vyplnené hnedým vulkanickým sklom. Šírka mikrofotografií je 1.53 mm.

Normatívne zloženie

Okrem bežných normatívnych minerálov obsahujú tefrity normatívny nefelín – ne, diopsid – di a olivín – ol. Nedosýtenie horniny kremeňom sa prejavuje prítomnosťou normatívneho olivínu – ol a absenciou normatívneho hypersténu - hy, ako aj prítomnosťou normatívneho nefelínu – ne, ktorý znížil celkový obsah normatívneho albitu – ab. Ak je v chemickej analýze stanovené aj SO3, treba ho prepočítať na S a použiť ju do výpočtu normatívneho pyritu – pr a obsah CO2 sa premietne do normatívneho kalcitu – cc. Tefrity nie sú horniny korund – c, normatívne.

Krok výpočtu
Normatívne minerálySiO2
TiO2
ZrO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
F
S
CO2

Suma
Molárna proporcia normatívneho minerálu
Molekulová hmotnosť normatívneho minerálu
Hmot. % normatívnych minerálovOxid
(hmot. %)
44.65
2.13

16.43
3.46
5.89
0.19
4.75
8.75
5.22
1.47
0.60
93.37Molekulová
hmotnosť
60.08
79.88

101.96
159.69
71.85
70.94
40.31
56.08
61.98
94.20
141.95
Molárna
proporcia
0.7432
0.0267

0.1611
0.0217
0.0847
0.0027
0.1178
0.1528
0.0842
0.0156
0.0042

1
ap0.0141


0.0042

0.0042
328.68
1.39
4
il
0.02670.02670.0267
151.75
4.05
8
or0.0936


0.0156


0.0156


0.0156
556.67
8.69
9
ab´0.5053


0.0842

0.08420.0842
524.46
44.17
10
an0.1226


0.0613
0.0613
0.0613
278.21
17.06
13
mt0.0217
0.02170.0217
231.54
5.02
14
zvyšky
0,0363

0,117815
di0.1548
0.0182

0.0592
0.0774
0.0774
223.991
17.34
17
hy´0.0767
0.0181

0.0587

0.0767
107.821
8.27
20
ol0.0384
0.0181

0.0587

0.0384
155.555
5.97
22
ne0.0858


0.0215

0.04290.0429
284.11
12.19
22
ab0.2479


0.0628

0.04130.0413
524.46
21.67
Y: 0.9532
D: 0.2100
D1: 0.1716
D2: 0.1716
Mg/(Mg+Fe2+): 0.764
Suma hmot. % normatívnych: 93.37

Poznámka: Celý provizórny hyperstén – hy´ bol použitý na tvorbu normatívneho olivínu – ol. Časť provizórneho albitu – ab´ bola premenená na nefelín - ne a zvyšok tvorí skutočný normatívny albit – ab.

Chemické zloženie

Tefrity sa vyznačujú relatívne nízkym obsahom SiO2 a vysokým obsahom alkálií (Na2O + K2O). Niektoré druhy tefritu majú v porovnaní s bazaltmi aj vyšší obsah CaO. Tefrit z Maškovej KB-15 je sekundárne karbonatizovaný, čo sa prejavilo na vysokom obsahu CO2 v chemickej analýze. Terfity majú všeobecne nízky obsah CO2, F, Cl a SO3. Obsah H2O je do 3-4 hmot. % .

Mašková, Slovensko - KB-15

SiO2
44.65
TiO2
2.13
Al2O3
16.43
Fe2O3
3.46
FeO
5.89
MnO
0.19
MgO
4.75
CaO
8.57
Na2O
5.22
K2O
1.47
P2O5
0.60
H2O+
0.95
H2O-
0.48
CO2
5.86
Suma
100.65
Mg(Mg/Fe2+)
0.59
A/CNK
0.64
A/NK
1.61

Huraiová, nepublikovaný údaj.

Mašková, Slovensko - 12

SiO2
46.39
TiO2
2.48
Al2O3
16.61
Fe2O3
4.45
FeO
6.26
MnO
0.13
MgO
5.06
CaO
7.89
Na2O
4.30
K2O
1.39
P2O5
0.68
LOI
3.13
H2O+
0.07
H2O-
0.22
SO3
0.07
F
0.03
Cl
0.11
Suma
99.27
Mg(Mg/Fe2+)
0.59
A/CNK
0.72
A/NK
1.94

Mihaliková - Šímová, 1989.