flag slovak   flag slovak
Katedra mineralógie a petrológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Nordmarkit

Kategória: Plutonické

Typ: Alkalicko-živcový syenit s kremeňom.

Všeobecné: Varieta alkalicko - živcového syenitu s kremeňom zloženého hlavne z mikroperthitu a kyslého plagioklasu (oligoklasu, albitu), kremeňa (do 7 obj. %) s biotitom (do 5 obj. %), alkalickým amfibolom a/alebo alkalickým pyroxénom (do 3 %).

Pôvod názvu: Nordmarkit je pomenovaný podľa regiónu v Nórsku – Nordmarka blízko Osla. Prvý krát ju spomína Brögger v roku 1890.

Lokalita: Lake Mykle, Oslo gráben, Nórsko (zbierka Š. Dávidovej).

GPS: 59° 25' 25,75" N, 9° 40' 38,44" E

Hlavné minerály: Mikroperthit, ortoklas, mikroklín, plagioklas, kremeň, biotit.

Akcesorické minerály: Fero - eckermannit, egirín, allanit, Ti-magnetit, ilmenit apatit, pyrit, zirkón, monazit, granát.

Klasifikácia: Podľa modálneho zloženia v QAPF diagrame pre plutonické horniny (Streckeisen, 1976) je pole alkalicko – živcového syenitu definované modálnym obsahom kremeňa (Q 0 – 5 %) a pomerom P/(P + A) medzi 0 - 10.

Nordmarkit - Macro Nordmarkit - Classification

Farba: Svetloružová s tmavými vyrastlicami biotitu, pyroxénu a/alebo amfibolu.

Textúra: Masívna, všesmerná.

Zrnitosť: Hrubozrnná hornina.

Štruktúra: Holokryštalická, faneritická, rovnomerne a hypautomorfne zrnitá.

Premeny: Hornina nie je premenená.

Petrografická charakteristika: Dominantným minerálom hrubozrnného alkalicko-živcového syenitu s kremeňom je alkalický živec, ktorý je pri mikroskopickom pozorovaní prerastený s albitom, alebo iným kyslým plagioklasom, čím tvoria mikroperthit. V integranulárnych priestoroch medzi alkalickým živcom je kremeň a tmavé minerály - alkalický pyroxén a/alebo amfibol.

Využitie: Využíva sa ako obkladový kameň na budovách.

Literatúra: Andersen, T. & Sørensen, H., 2003: Mikrosyenite from Lake Mykle, Oslo Rift: Subvolcanic rocks transitional between larvikite and nordmarkite. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 441, 25-31. Daly, R.A., 1903: Geology of Ascutney Mountain, Vermont. Geological Survey Bulletin, 209, 7 – 212. Dietrich, R.V. & Heier, 1967: Differentiation of quartz-bearing syenite (nordmarkite) and riebeckitic-arfvedsonite granite (ekerite) of the Oslo Series. Geochim. Cosmochim. Acta, 31, 2, 275-280. Knorring, O. & Dearney, R., 1960: A note on a nordmarkite and an associate rare-earth mineral from the Ben Loyal syenite complex, Sutherlandshire. Mineralogical Magazine 32, 383-391. Riishuus, M.S., Peate, D.W., Tegner, Ch., Wilson, J.R. & Brooks, K., 2008: Petrogenesis of Cogenetic Silica-Oversaturated and –Undersaturated Syenites by Periodic Recharge in a Crustally Contaminated Magma Chamber: the Kangerlussuaq Intrusion, East Greenland. Journal of Petrology, 49, 3, 493-522.

Mikrofotografie

Nordmarkit - Micro 1 Nordmarkit - Micro 2 Nordmarkit - Micro 3 Nordmarkit - Micro 4

Draselný živec – Kfs prerastený s kyslým plagioklasom, najčastejšie s albitom a kremeň – Qz. Exsolúcie kyslých plagioklasov v tvare drobných šošoviek, hrubších lamiel alebo štruktúr podobných drobným žilkám vznikali pri pomalom chladnutí z pôvodne homogénnych Na-K živcov. V nordmarkite sú pozorovateľné len pod mikroskopom a označujú sa ako mikroperthit. Draselný živec je miestami intenzívne premenený na zmes ílových minerálov vznikajúcich pri nízkej teplote – kaolinizovaný. Premena je dobre pozorovateľná pri jednom nikole, kde draselný živec nadobúda sivú farbu na rozdiel od priehľadného nealterovaného kremeňa. V intergranulárnych priestoroch medzi alkalickými živcami a kremeňom sú výrastlice biotitu – Bt a alkalického amfibolu – fero – eckermannitu – Fec. Fero – eckermannit má slabý modrozelený až zelenožltý pleochroizmus pri jednom nikole v porovnaní s ďalším alkaickým amfibolom - arfvedsonitom, ktorý má intenzívnejší modrozelený, modrý, fialový až hnedý a hnedooranžový pleochroizmus. Opaknou akcesorickou fázou v nordmarkite sú Fe-Ti oxidy – Ti magnetit, alebo ilmenit – Ilm. Na dolných obrázkoch je akcesorický apatit – Ap v reze kolmom k optickej osi, čo sa prejavuje zhasnutím zrna v skrížených nikoloch. Šírka mikrofotografií je 2,2 mm.

Normatívne zloženie

Nordmarkit je hornina kremeň – q normatívna s relatívne vysokým obsahom normatívneho albitu – ab a ortoklasu - or. Nízky obsah CaO sa odráža v nízkom obsahu normatívneho anortitu – an. Niektoré nordmarkity nemajú v norme anortit, ale obsahujú akmit – ac a keď majú prebytok Fe3+ aj hematit. Nordmarkit ako varieta alkalicko-živcového syenitu s kremeňom má v porovnaní z bežným syenitom významne vyšší obsah normatívneho kremeňa – q.

Krok výpočtu
Normatívne minerálySiO2
TiO2
ZrO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
F
S
CO2

Suma
Molárna proporcia normatívneho minerálu
Molekulová hmotnosť normatívneho minerálu
Hmot. % normatívnych minerálovOxid
(hmot. %)
60.80
1.27

15.83
2.40
3.45
0.15
1.31
2.29
5.05
5.33
0.42
98.30Molekulová
hmotnosť
60.08
79.88

101.96
159.69
71.85
70.94
40.31
56.08
61.98
94.20
141.95
Molárna
proporcia
1.0120
0.0159

0.1553
0.0150
0.0501
0.0021
0.0325
0.0408
0.0815
0.0566
0.0030

1
ap0.0099


0.0030

0.0030
328.68
0.97
4
il
0.01590.01590.0159
151.75
2.41
8
or0.3395


0.0566


0.0566


0.0566
556.67
31.50
9
ab0.4889


0.0815

0.08150.0815
524.46
42.73
10
an0.0344


0.0172
0.0172
0.0172
278.21
4.78
13
mt0.0150
0.01500.0150
231.54
3.48
14
zvyšky
0.0192

0.032515
di0.0276
0.0051

0.0087
0.0138
0.0138
228.27
3.14
17
hy0.0379
0.0141

0.0238

0.0379
112.10
4.25
18
q0.0838
0.0838
60.08
4.31
Y: 0.9282
D: -0.0838
Mg/(Mg+Fe2+): 0.629
Suma hmot. % normatívnych: 98.30

Poznámka: Normatívny anortit – an bol vytvorený zo zvyšnej molárnej proporcie hliníka po vytvorení normatívneho albitu - ab a ortoklasu – or.

Chemické zloženie

Nordmarkit sa vyznačuje vyšším obsahom SiO2 v porovnaní s obsahom SiO2 v syenite, ktorý je okolo 60 hmot. %. Taktiež má v porovnaní so syenitom nižší obsah CaO a MgO. Obsahy alkálií v syenite a nordmarkite sú približne rovnaké, u nordmarkitu je o niečo vyšší obsah K2O. Zanedbateľné sú obsahy F aCl. Obsah CO2 je tiež veľmi nízky až zanedbateľný. Nordmarkit z lokality Lake Mykle je slabo metaluminózny. Niektoré nordmarkity sú peralkalické obsahujúce v normatívnom zložení akmit – ac ako napríklad nordmarkit z lokality Lettermore, Loch Loyal v Škótsku. Nordmarkit z lokality Lake Mykle má v porovnaní so syenitom vysoký obsah Zr, Th, La a Ce.

Lake Mykle, Oslo gráben, Nórsko - 81462

SiO2
60.80
TiO2
1.27
Al2O3
15.83
Fe2O3
2.40
FeO
3.45
MnO
0.15
MgO
1.31
CaO
2.29
Na2O
5.05
K2O
5.33
P2O5
0.42
H2O+
0.86
Suma
99.16
Mg(Mg/Fe2+)
0.40
A/CNK
0.87
A/NK
1.12

Andersen - Sørensen, 2003.

Lettermore, Loch Loyal, Sutherlandshire, Škótsko - 1

SiO2
64.94
TiO2
0.81
Al2O3
16.25
Fe2O3
1.68
FeO
1.00
MnO
0.06
MgO
1.03
CaO
1.56
Na2O
6.08
K2O
5.88
P2O5
0.26
H2O+
0.38
H2O-
0.14
Suma
100.07
Mg(Mg/Fe2+)
0.65
A/CNK
0.85
A/NK
0.99

Knorring - Dearney, 1960.

Ascutney Mountains, Vermont USA - 1

SiO2
65.43
TiO2
0.50
Al2O3
16.11
Fe2O3
1.15
FeO
2.85
MnO
0.23
MgO
0.40
CaO
1.49
Na2O
5.00
K2O
5.97
P2O5
0.13
H2O+
0.39
H2O-
0.19
F
0.08
Cl
0.05
Suma
99.97
Mg(Mg/Fe2+)
0.20
A/CNK
0.93
A/NK
1.10

Kangerlussuaq, Grónsko - 454063

SiO2
65.47
TiO2
0.82
Al2O3
14.91
Fe2O3
2.10
FeO
1.95
MnO
0.23
MgO
0.66
CaO
1.23
Na2O
6.58
K2O
4.71
P2O5
0.17
LOI
0.19
Suma
98.83
Mg(Mg/Fe2+)
0.38
A/CNK
0.82
A/NK
0.94

Riishuus et al., 2008.