flag slovak   flag slovak
Katedra mineralógie a petrológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Andezit

Kategória: Vulkanické

Typ: Andezit s granátom.

Všeobecné: Andezit je intermediárna vulkanická hornina, obyčajne porfyrická, zložená z plagioklasu (zonálneho od zloženia labradoritu – An50-70 po oligoklas – An10-30), pyroxénu, hornblendu a/alebo biotitu. Hlavnými akcesorickými minerálmi andezitu sú magnetit, apatit, zirkón a ilmenit. Niektoré andezity obsahujú aj výrastlice granátu. Andezit je vulkanickým ekvivalentom plutonického dioritu.

Pôvod názvu: Hornina je pomenovaná podľa pohoria Andy nachádzajúcom sa na západnom pobreží južnej Ameriky.

Lokalita: Šiatorská Bukovinka, Slovenská republika.

GPS: 48° 11' 23,3" N, 19° 49' 45,8" E

Hlavné minerály: Plagioklas (An41-88), hornblend, almandín.

Akcesorické minerály: Ilmenit, apatit a ortopyroxén (En44-51Wo1-4Fs47-54).

Klasifikácia: Podľa modálneho zloženia v QAPF diagrame pre vulkanické horniny (Streckeisen, 1978). V tomto diagrame sa andezit klasifikuje do jedného poľa spolu s bazaltom. Andezit ma vyšší obsah SiO2 (> 52 hmot. %) ako bazalt, ktorý má menej ako 52 hmot. % SiO2. Ďalej sa líšia aj obsahom tmavých (mafických) minerálov. Andezit má menej tmavých minerálov (< 35 obj. %) ako bazalt, ktorý obsahuje viac ako 35 obj. % tmavých minerálov. Zloženie plagioklasov nie je celkom spoľahlivý spôsob, ako odlíšiť andezit od bazaltu. Obyčajné má andezit plagioklasy menšej bázicity ako bazalt, kde hraničnou hodnotou je bázicita plagioklasu zodpovedajúca obsahu An komponenty 50 molárnych % (An50). Andezit však môže obsahovať porfyrické výrastice plagioklasu vyššej bazicity ako je pre andezit bežné. Ak nie je dostupné modálne zloženie horniny, ktoré je ťažko stanoviť, lebo hornina je afanitická, klasifikuje sa podľa chemického zloženia v TAS diagrame (Le Bas et al., 1986).

Andezit - Macro Andezit - Classification

Farba: Sivá, sivozelená.

Textúra: Kompaktná.

Zrnitosť: Jemnozrnná hornina (0,1 – 1 mm).

Štruktúra: Afanitická až porfyrická s výraznými červenými porfyrickými výrastlicami granátov a plagioklasov.

Premeny: Plagioklasy sú miestami premenené na ílové minerály.

Petrografická charakteristika: Hornina obsahuje porfyrické výrastlice granátu almandínového zloženia, ktoré koexistujú s porfyrickými výrastlicami plagioklasu a hornblendu. Ortopyroxén sa vyskytuje ako mikrofenokryštál. V základnej hmote sú dominantné plagioklasy. Porfyrické výrastlice granátu majú kompozitné zloženie a patria k typu 3 (Harangi et al., 2001). Skladajú sa zo svetlo sfarbeného xenokryštálového jadra a magmatického lemu. V jadre granátu sú inklúzie ilmenitu, biotitu a ortopyroxénu.

Využitie: Hornina sa používa v stavebníctve.

Literatúra: Harangi, Sz., Downes, H., Kósa, L., Szabó. Cs., Thirlwall, M.F., Mason, P.R.D & Mattey, D., 2001: Almandine Garnet in Calc-alkaline Volcanic Rocks of the Northern Pannonian Basin (Eastern-Central Europe): Geochemistry, Petrogenesis and Geodynamic Implications. Journal of Petrology, 42, 10, 1813-1843. Le Bas, M.J., Le Maitre, R.W., Streckeisen, A. & Zanettin, B., 1986: A Chemical Classification of Volcanic Rocks Based on the Total Alkali-Silica Diagram. Journal of Petrology, 27, 3, 745 – 750. Streckeisen, A., 1978: IUGS Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks. Classification and Nomenclature of Volcanic Rocks, Lamprophyres, Carbonatites and Melilite rocks. Recommendations and suggestions. Neues Jahrbuch für Mineralogie. Stuttgart. Abhandlungen. 143, 1-14.

Mikrofotografie

Andezit - Micro 1 Andezit - Micro 2 Andezit - Micro 3 Andezit - Micro 4

Porfyrické výrastlice almandínu – Alm, hornblendu – Hbl a plagioklasu – Plg v jemnozrnnej základnej hmote, kde prevláda plagioklas. Čierne minerály v základnej hmote sú Fe-Ti oxidy. Almandín – Alm je pri jednom nikole svetlo ružový a v skrížených nikoloch čierny, zhasnutý, lebo kryštalizuje v kubickej sústave. Hornblend je pri jednom nikole hnedo-zelený s málo výrazným pleochroizmom. Šírka mikrofotografií je 2,2 mm.

Normatívne zloženie

Andezit je kremeň – q normatívna hornina, ktorá okrem bežných normatívnych minerálov obsahuje normatívny diopsid – di a hyperstén – hy. Granatový andezit zo Šiatorskej Bukovinky obsahuje menej normatívneho diopsidu a hypersténu ako bežné andezity, čo je pravdepodobne spôsobené tým, že všetko Fe je udávané v analýze ako Fe2O3. Andezit nie je korund - c, normatívna hornina.

Krok výpočtu
Normatívne minerálySiO2
TiO2
ZrO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
F
S
CO2

Suma
Molárna proporcia normatívneho minerálu
Molekulová hmotnosť normatívneho minerálu
Hmot. % normatívnych minerálovOxid
(hmot. %)
61.62
0.56

17.65
6.43
0.00
0.15
2.03
6.09
3.18
2.03
0.18
99.92Molekulová
hmotnosť
60.08
79.88

101.96
159.69
71.85
70.94
40.31
56.08
61.98
94.20
141.95
Molárna
proporcia
1.0256
0.0070

0.1731
0.0403
0.0021
0.0021
0.0504
0.1086
0.0513
0.0215
0.0013

1
ap0.0042


0.0013

0.0013
328.68
0.42
4
il
0.00210.00210.0021
151.75
0.32
4
ru
0.00490.0049
79.9
0.39
8
or0.1293


0.0215


0.0215


0.0215
556.67
12.00
9
ab0.3078


0.0513

0.05130.0513
524.46
26.91
10
an0.2005


0.1003
0.1003
0.1003
278.21
27.89
13
hm0.0403
0.0403
159.69
6.43
14
zvyšky
0.0000

0.0504
0.0041


15
di0.0082
0.0000

0.0041
0.0041
0.0041
216.56
0.89
17
hy0.0462
0.0000

0.0462

0.0462
100.39
4.64
18
q0.3336
0.3336
60.08
20.04
Y: 0.6921
D: -0.3336
Mg/(Mg+Fe2+): 1.000
Suma hmot. % normatívnych: 99.92

Poznámka: Normatívne zloženie je počítané z chemického zloženia v hmot. %, kde je všetko železo udávané ako Fe2O3. Preto v norme vychádza len malé množstvo ilmenitu a zvyšok molárnej proporcie Ti je priradené rutilu – ru. Celá molárna proporcia Fe3+ je priradená normatívnemu hematitu – hm.

Chemické zloženie

Andezit je intermediárna, subalkalická hornina s obsahom SiO2 medzi 57 – 63 hmot. % s obsahom alkálií Na2O + K2O okolo 5 hmot. %. Intermediárne horniny majú aj vyšší obsah CaO v porovnaní s kyslými horninami. Podobný obsah CaO ( 6 – 7 hmot. % ) má aj plutonický ekvivalent andezitu – diorit. Andezit zo Šiatorskej Bukovinky je metaluminózna, stredne draselná hornina s A/CNK = 0,95 a A/NK = 2,38. Pomer Mg/(Mg + Fe2+) bol vypočítaný po prevode celého Fe2O3 na FeO. Obsahy stopových prvkov andezitov s granátom sú podobné ako obsahy v andezitoch bez granátu. Vykazujú len slabé obohatenie o veľké litofilné prvky (LILE – K, Rb, Cs, Sr, Ba), negatívnu Nb anomáliu a pozitívnu anomáliu Pb v normalizovaných záznamoch stopových prvkov. Tieto trendy sú typické pre magmy vznikajúce na subdukčnej zóne. Obsahy prvkov vzácnych zemín La - Eu v andezitoch s granátom sú podobné obsahom v andezitoch bez granátu. Avšak andezity s granátom sú málo ochudobnené o prvky ťažkých vzácnych zemín (HREE, Eu- Lu) v porovnaní s andezitmi bez granátu, čo je pravdepodobne spojené s frakcionáciou granátu (Harangi et al., 2001).

Šiatorská Bukovinka - sat2

SiO2
61.62
TiO2
0.56
Al2O3
17.65
Fe2O3
6.43
FeO
0.00
MnO
0.15
MgO
2.03
CaO
6.09
Na2O
3.18
K2O
2.03
P2O5
0.18
LOI
0.99
Suma
100.91
Mg(Mg/Fe2+)
0.38
A/CNK
0.95
A/NK
2.38

Harangi et al., 2001.