flag slovak   flag slovak
Katedra mineralógie a petrológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Naujait

Kategória: Plutonické

Typ: Alkalická hornina.

Všeobecné: Naujait je lokálny názov pre nefelínovo - sodalitový syenit. Je to agpatická [(Na+K) /Al≥1,2], Si nedosýtená plutonická hornina. Vyskytuje sa v alkalických zvrstvených intrúziách.

Pôvod názvu: Hornina je pomenovaná podľa lokality Naujakasik (teraz Naajakasik) v Grónsku.

Lokalita: Kangerdluarssuk, magmatický komplex Ilímaussaq, Grónsko. Typová lokalita eudialytu, arfvedsonitu, sodalitu, enigmatitu, rinkitu a ďalších šiestich minerálov (vzorku daroval M. Marks).

GPS:

Hlavné minerály: Sodalit, nefelín, egirín, arfvedsonit, eudialyt, mikroklín.

Akcesorické minerály: Apatit, rinkit, enigmatit, hiortdahlit, steenstrupín-(Ce), sfalerit, fluorit.

Klasifikácia: Podľa modálneho zloženia v QAPF diagrame pre plutonické horniny (Streckeisen, 1976) je pole foidového syenitu definované modálnym obsahom foidu (F 10 – 60 %) a plagioklasovým pomerom P/(P+A) od 0 – 10. Hornina sa premieta do spodnej časti diagramu. V tomto foidovom syenite sú foidy zastúpené nefelínom a sodalitom, kde prevláda sodalit. Preto môžeme horninu pomenovať ako nefelínovo - sodalitový syenit.

Naujait - Macro Naujait - Classification

Farba: Svetlá s ružovými kryštálmi eudialytu a tmavými kryštálmi arfvedsonitu.

Textúra: Faneritická, pegmatitická.

Zrnitosť: Stredne až hrubozrnná hornina.

Štruktúra: Poikilitická.

Premeny: Zeolitizácia sodalitu, nefelínu a K-živca za vzniku sekundárneho analcímu a natrolitu. Symplektitizácia primárneho arfvedsonitu na symplektit zložený z biotitu a egirínu.

Petrografická charakteristika: Stredne až hrubozrnný naujait je súčasťou vrchnej kumulátovej a vertikálne diferencovanej sukcesie pulaskit – foyait – sodalitový foyait – naujait, alebo sa vyskytuje vo forme autolitov v kakortokite. Hornina je charakteristická poikilitickou štruktúrou s idiomorfnými chadakrystami sodalitu (do 1 cm) uzavretými v intersticiálnych oikokrystoch alkalického živca, egirínu, arfvedsonitu a eudialytu (do 10 cm). Sodalit môže tvoriť viac ako 50 obj.% horniny.

Využitie: Potenciálne ekonomický zdroj Nb, Ta, Zr, Hf, REE, Y. V 80-tých rokoch 20. storočia prebiehala obmedzená a prieskumná ťažba Zr, REE- bohatého kakortokitu, naujaitu a marginálneho pegmatitu v južnom Grónsku.

Literatúra: Bailey, J.C., Gwozdz, R., Rose-Hansen, J. & Sørensen, H., 2001: Geochemical overview of the Ilímaussaq alkaline complex, South Greenland. Geology of Greenland Survey Bulletin, 190, 35-53. Sørensen, H., 2001: The Ilímaussaq alkaline complex, South Greenland: status of mineralogical research with new results. Geology of Greenland Survey Bulletin, 190, 167 pp.

Mikrofotografie

Naujait - Micro 1 Naujait - Micro 2 Naujait - Micro 3 Naujait - Micro 4

Chadakryst sodalitu - Sdl uzavretý v alkalickom živci – Kfs. Alkalický amfibol – arfvedsonit – Arf má výrazný pleochroizmus pri jednom nikole a vysoké interferenčné farby v skrížených nikoloch (horné obrázky). Idiomorfný chadakryst sodalitu - Sdl uzavretý v oikokryste eudialytu obklopený sodalitom a alkalickým živcom – Kfs (spodné obrázky). Šírka všetkých mikrofotografií je 2,2 mm.

Normatívne zloženie

Vysoký obsah Na2O sa v naujaite prejavil v normatívnom akmite – ac a veľmi zriedkavom normatívnom mineráli – sodnom metasilikáte – ns. Hornina je nedosýtená kremeňom, čo je zrejmé z normatívneho olivínu – ol a nefelínu – ne. Zaujímavý je pomerne nezanedbateľný obsah normatívneho zirkónu – z.

Krok výpočtu
Normatívne minerálySiO2
TiO2
ZrO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
F
S
CO2

Suma
Molárna proporcia normatívneho minerálu
Molekulová hmotnosť normatívneho minerálu
Hmot. % normatívnych minerálovOxid
(hmot. %)
48.25
0.32
0.49
19.30
4.07
3.08
0.21
0.10
1.68
14.37
3.41
0.06

0.08
0.11

95.53Molekulová
hmotnosť
60.08
79.88
123.22
159.69
159.69
71.85
70.94
40.31
56.08
61.98
94.20
141.95

32.06
44.01

Molárna
proporcia
0.8031
0.0040
0.0040
0.1893
0.0255
0.0458
0.0030
0.0025
0.0300
0.2318
0.0362
0.0004

0.0025
0.0025


1
ap0.0014


0.0004

0.0004
328.68
0.14
2
pr
0.00120.00250.0012
119.98
0.15
4
il
0.00400.00400.0040
151.75
0.61
6
cc0.0025

0.0025


0.0025
100.09
0.25
7
z0.0040

0.0040


0.0040
183.31
0.73
8
or0.2172


0.0362


0.0362


0.0362
556.67
20.15
9
ab´0.9185


0.1531

0.15310.1531
524.46
80.29
11
ac0.10190.0255
0.02550.0255
462.02
11.78
12
ns0.0533
0.05330.0533
122.07
6.50
14
zvyšky
0.0406

0.0025
0.0260


15
di0.0521
0.0245

0.0015
0.0260
0.0260
246.28
6.42
17
hy´0.0170
0.0160

0.0010

0.0170
130.1126818
2.21
20
ol0.0085
0.0160

0.0010

0.0085
200.14
1.70
22
ne0.2762


0.1381

0.13810.1381
284.11
39.24
22
ab0.0899


0.0150

0.01500.0150
524.46
7.86
Y: 1.3640
D: 0.5609
D1: 0.5524
D2: 0.5524
Mg/(Mg+Fe2+): 0.058
Suma hmot. % normatívnych: 95.53

Poznámka: Normatívny anortit – an nebol vytvorený, lebo chýba hliník, ktorý bol celý spotrebovaný na vytvorenie normatívneho ortoklasu – or a albitu – ab. Celý provizórny hyperstén – hy´ bol zmenený na olivín - ol. A časť provizórneho albitu – ab´ bola použitá na tvorbu normatívneho nefelínu – ne a skutočného albitu – ab. Obsah síry sa prejavil v normatívnom pyrite – pr a obsah zirkónia v normatívnom zirkóne – z.

Chemické zloženie

Naujait je peralkalická hornina s vysokým obsahom Na2O a K2O a nízkymi obsahmi CaO a MgO. Molárny pomer (Na2O + K2O)/Al2O3 je u naujaitu veľmi vysoký - 1.42 (viď tab. chemické zloženie). Termín agpaitový sa používa hlavne pre nefelínové syenity, u ktorých molárny pomer (Na2O + K2O)/Al2O3 > 1 a súčasne majú vysoký obsah Na, F, Cl a Zr a nízky obsah Ca a Mg. Tento termín sa dnes používa výhradne pre peralkalické nefelínové syenity s obsahom komplexných Zr a Ti minerálov ako je napr. eudialyt. Termín agpaitový sa nesmie zamieňať s termínom peralkalický, ktorý vyjadruje len molárny pomer alkálií a hliníka. V porovnaní s kremíkom nasýtenými syenitmi (q v normatívnom zložení) má naujait vyšší obsah Na2O a vyšší obsah Al2O3 a SiO2. Zaujímavý je u nich vysoký zvýšený obsah ZrO2, zvýšené obsahy LREE, Hf, Y a Zn. Naujait má aj vysoký obsah Cl (do 2,5 hmot. %).

Ilímaussaq, Grónsko - 154 346

SiO2
48.25
TiO2
0.32
Al2O3
19.30
Fe2O3
4.07
FeO
3.08
MnO
0.21
MgO
0.10
CaO
1.68
Na2O
14.37
K2O
3.41
P2O5
0.06
H2O+
1.25
H2O-
0.17
CO2
0.11
SO3
0.20
F
0.16
Cl
2.34
Suma
99.57
Mg(Mg/Fe2+)
0.05
A/CNK
0.64
A/NK
0.71

V analýze je ešte 0.49 hmot % ZrO2. Bailey et al., 2001.