flag slovak   flag slovak
Katedra mineralógie a petrológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Larvikit

Kategória: Plutonické

Typ: Varieta augitového syenitu alebo monzonitu.

Všeobecné: Larvikit je varieta augitového syenitu alebo monzonitu zložená z ternárnych živcov, fero-edenitu, Ti augitu a lepidomelánu. Menej je zastúpený nefelín, Fe-bohatý olivín alebo kremeň.

Pôvod názvu: Pomenovaný je podľa typovej lokality Larvik v Nórsku. Prvýkrát ho spomína Brögger v roku 1890.

Lokalita: Kameňolom západne od Stokke, 25 km SV od Larviku, Nórsko.

GPS:

Hlavné minerály: K-živec, plagioklas, klinopyroxén, pargasit, kaersutit a hyperstén.

Akcesorické minerály: Apatit, Fe-Ti oxidy (ilmenit, Ti-magnetit), zirkón a titanit. Ojedinele aj olivín, alebo nefelín. Veľmi zriedkavo kremeň.

Klasifikácia: Podľa modálneho zloženia v QAPF diagrame pre plutonické horniny (Streckeisen, 1976) je pole syenitu definované modálnym obsahom kremeňa (Q 0 – 5 %) a pomerom P/(P + A) medzi 10 - 35. Pole monzonitu je v tom istom diagrame definované modálnym obsahom kremeňa (Q 0 – 5%) a pomerom P/(P + A) medzi 35 – 65.

Larvikit - Macro Larvikit - Classification

Farba: Šedomodrá, zvetrávaním sfarbená do hneda.

Textúra: Faneritická, kompaktná.

Zrnitosť: Hrubozrnná (3 mm – 1 cm) až veľmi hrubozrnná (> 1 cm) hornina.

Štruktúra: Faneritická, hypidiomorfne zrnitá, lokálne porfyrická. V štruktúre dominujú veľké kryštály odmiešaný

Premeny: Vzorka je sericitizovaná a pravdepodobne aj kaolinizovaná. Efekt adularescenie je na nevyleštenej a premenenej vzorke nezreteľný.

Petrografická charakteristika: Hrubozrnný monzonit alebo syenit s veľkými výraznými výrastlicami draselných živcov až do veľkosti niekoľkých cm. K-živec je ternárny, obsahujúci všetky tri koncové členy typické pre živce (albit, anortit a ortoklas). K-živec je tiež čiastočne v mikromierke odmiešaný a vytvára perthit, v ktorom sa strieda K-živec a kyslý plagioklas (blízky albitovému zloženiu). Striedanie týchto dvoch minerálov vytvára charakteristický sivo modrý lesk (adularescencia alebo Schillerov efekt) na naleštenom povrchu, ktorý vzniká pod povrchom odmiešaných živcov. Pri pohybe vzorky, alebo zdroja svetla sa modro sivý lesk pohybuje a vytvára dojem mesačného svetla putujúceho na vode. Tento optický efekt vzniká typicky v adulári, podľa ktorého je pomenovaný.

Využitie: Larvikit sa používa hlavne ako vonkajší a vnútorný obkladový kameň a vo svete je veľmi obľúbeným obkladovým kameňom. Menej tradične sa používa ako drahokam alebo ako dekoratívny kameň. Brúsia sa z neho kabošony, prívesky rôznych tvarov, brošne, ťažítka na papier, úchytky do skriniek a dverí, dekoratívne gule a vajíčka. Využíva sa tiež na drobné plastiky a relatívne veľké sochy a súsošia. Larvikit je mimoriadne obľúbeným dekoračným kameňom v Nórsku a stal sa národným kameňom Nórska. Neformálne označenie larvikitu je „Modrý granit“. Tmavšie sfarbená varieta sa označuje ako „Kráľovský modrý perlový granit“.

Literatúra: Neumann, E.-R., 1980: Petrogenesis of the Oslo Region Larvikites and Associated Rocks. Journal of Petrology, 21, 3, 499-531. Sørensen, H., 2003: Development of Nepheline Syenites in Rift Zones – information from three Ring Complexes. Geolines, 15, 140-146. Andersen, T., 1984: Hybridization between larvikite and nordmarkite in the Oslo region, S.E. Norway: A case study from the Sande Cauldron central pluton. Norsk Geologisk Tidskrift, 15, 3, 221-234. Neumann E.-R., 1980: Petrogenesis of the Oslo Region larvikites and associated rocks. Journal of Petrology, 21, 499-531. Jones, A.P. & Larsen, L.M., 1985: Geochemistry and REE minerals of nepheline syenites from Motzfeldt Centre, South Greenland. American Mineralogist, 70, 1087-1100.

Mikrofotografie

Larvikit - Micro 1 Larvikit - Micro 2 Larvikit - Micro 3 Larvikit - Micro 4

Hypidiomorfne obmedzené kryštály K-živca (Kfs) a Ti-augitu (Aug). V intergranulárnych priestoroch medzi K-živcom a augitom je magnetit bohatý na Ti (Mag) a iné Fe-Ti oxidy. Častou akcesorickou fázou je apatit (Ap), ktorý má typický šesťuholníkový tvar v reze kolmom ku kryštalografickej osi z. V skrížených nikoloch (obr. vpravo hore) je tento rez zhasnutý lebo apatit kryštalizuje v hexagonálnej sústave a je jednoosovým minerálom. Optická os je u apatitu totožná s kryštalografickou osou z. Rezy rovnobežné s osou z u apatitu sú obdĺžnikového tvaru a v skrížených nikoloch majú rovnobežné zhášanie (obr. vpravo hore). Ti-augit (Aug) má v skrížených nikoloch nízku interferenčnú farbu. Ojedinele je v augite uzatváraný hnedý lepidomelán (Lpm) – biotit bohatý na Fe3+. Mikroskopicky je nerozoznateľný od obyčajného biotitu. Termín biotit je skupinovým názvom pre tmavé sľudy – flogopit, siderofylit a eastonit. K-živec je mikroperthitický (obr. vpravo dole) – obsahuje odmiešaný kyslý plagioklas (svetlé biele pásy v zhasnutom K-živci). K-živec je mierne alterovaný – pravdepodobne sericitizovaný a kaolinizovaný – svetlá oblasť pri augite (Aug) v skrížených nikoloch (obr. vpravo dole) alebo sivá oblasť v rovinne polarizovanom svetle (obr. vpravo dole). Šírka všetkých mikrofotografií je 2,2 mm.

Normatívne zloženie

Larvikit je mierne Si-nedosýtená, čo sa prejaví prítomnosťou olivínu - ol v norme a niekedy aj veľmi malým množstvom nefelínu - ne v norme. Vysoký obsah Al2O3 sa prejavil prítomnosťou normatívneho korundu – c. Hornina sa vyznačuje vysokým obsahom normatívneho albitu – ab a ortoklasu – or.

Krok výpočtu
Normatívne minerálySiO2
TiO2
ZrO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
F
S
CO2

Suma
Molárna proporcia normatívneho minerálu
Molekulová hmotnosť normatívneho minerálu
Hmot. % normatívnych minerálovOxid
(hmot. %)
55.72
1.21

19.45
2.21
2.89
0.17
1.22
3.98
5.48
4.15
0.66
97.14Molekulová
hmotnosť
60.08
79.88

101.96
159.69
71.85
70.94
40.31
56.08
61.98
94.20
141.95
Molárna
proporcia
0.9274
0.0151

0.1908
0.0138
0.0426
0.0024
0.0303
0.0710
0.0884
0.0441
0.0046

1
ap0.0155


0.0046

0.0046
328.68
1.53
4
il
0.01510.01510.0151
151.75
2.30
8
or0.2643


0.0441


0.0441


0.0441
556.67
24.52
9
ab´0.5305


0.0884

0.08840.0884
524.46
46.37
10
an0.1109


0.0555
0.0555
0.0555
278.21
15.43
10
c


0.0028

0.0028
101.96
0.29
13
mt0.0138
0.01380.0138
231.54
3.20
14
zvyšky
0.0136

0.030317
hy´0.0439
0.0136

0.0303

0.0439
110.18
4.84
20
ol0.0219
0.0136

0.0303

0.0219
160.28
3.52
22
ne0.0001


0.00004
0.0001
0.0001
284.11
0.02
22
ab0.5301


0.0884
0.0883
0.0883
524.46
46.33
Y: 0.9497
D: 0.0222
D1: 0.0003
D2: 0.0003
Mg/(Mg+Fe2+): 0.689
Suma hmot. % normatívnych: 97.14

Poznámka: Pri tvorbe normatívneho olivínu – ol bol spotrebovaný celý provizórny hyperstén – hy´. Časť provizórneho albitu – ab´ bola spotrebovaná na vytvorenie normatívneho nefelínu – ne a skutočného albitu – ab, uvedeného na konci tabuľky.

Chemické zloženie

Larvikit chemickým a minerálnym zložením zodpovedá augitovému syenitu alebo monzonitu s relatívne vysokým obsahom Al2O3, Na2O a K2O. Zložením sa podobá augitovému syenitu z provincie Gardar v južnom Grónsku. Larvikit je metaluminózna (niekedy až slabo peraluminózna) hornina s molárnym pomerom A/CNK (Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) = 0,94 a pomerom A/NK (Al2O3/(Na2O+K2O) = 1,44 (viď. tab. chemické zloženie). Larvikit sa v chemickom zložení hlavných oxidov nijako neodlišuje od bežného syenitu. Larvikit má vysoký obsah niektorých stopových prvkov ako Ba (do 1390 ppm), Sr (do 1230 ppm). Mierne obohatený je tiež o LREE - La, Ce a tiež Th.

Provincia Oslo, Nórsko - 360

SiO2
55.72
TiO2
1.21
Al2O3
19.45
Fe2O3
2.21
FeO
2.89
MnO
0.17
MgO
1.22
CaO
3.98
Na2O
5.48
K2O
4.15
P2O5
0.66
LOI
1.46
Suma
98.60
Mg(Mg/Fe2+)
0.43
A/CNK
0.94
A/NK
1.44

* strata žíhaním a H2O+. Neuman (1980). (1985)

Montzfeld Centre, provincia Gardar, Grónsko - AM 54

SiO2
53.44
TiO2
2.26
Al2O3
15.77
Fe2O3
0.00
FeO
9.46
MnO
0.25
MgO
1.73
CaO
3.26
Na2O
9.67
K2O
5.39
P2O5
1.30
LOI
0.74*
Suma
99.79
Mg(Mg/Fe2+)
0.25
A/CNK
0.57
A/NK
0.73

* strata žíhaním a H2O+Jones a Larsen (1985)