flag slovak   flag slovak
Katedra mineralógie a petrológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Pincinit

Kategória: Plutonické

Typ: Sklovitý ortopyroxénový granodiorit až tonalit.

Všeobecné: Pincinit je jemnozrnný granit-granodiorit zložený z kremeňa, plagioklasu, draselného živca, ilmenitu, ortopyroxénu a intersticiálneho skla. Pomer skla a minerálov je približne 1 : 1.

Pôvod názvu: Prvý krát bol pincinit opísaný ako xenolit v bazaltových lapillových tufoch pliocénneho maaru v blízkosti obce Pinciná, na južnom Slovensku (Huraiová et al., 2005). Pôvod názvu je podľa obce a maarovej štruktúry Pinciná, ktorá je pliocénneho veku. Pincinit je lokálny názov pre sklovitý ortopyroxénový granodiorit až tonalit. Doposiaľ boli z tejto lokality opísané tri fragmenty pincinitu veľkosti 5 – 25 cm.

Lokalita: Pinciná, okres Lučenec, Slovenská republika.

GPS: 48° 21' 52,47" N, 19° 46' 17,04" E

Hlavné minerály: Plagioklas Ab52-70An23-45Or2-8 v pincinite typu I a Ab43-72An20-55Or2-8 v pincinite typu II, neundulózny kremeň v oboch typoch. Plagioklas je normálne zonálny, s bázickejším jadrom a kyslejším okrajom. Z intergranulárneho skla kryštalizuje ilmenit a ortopyroxén.

Akcesorické minerály: K-živec, apatit, zirkón, monazit, allanit, rutil, korund a REE, Ce, Th a U silikáty.

Klasifikácia: Podľa modálneho zloženia v hornej časti QAPF diagramu pre plutonické horniny (Streckeisen, 1976) je pole granodioritu definované modálnym obsahom kremeňa (Q 20 – 60 %) a pomerom P/(P + A) medzi 65 – 90 a pole tonalitu definované tým istým modálnym obsahom kremeňa a pomerom P/(P + A) medzi 90 – 100. V chemickej TAS klasifikácii pre plutonické horniny Cox et al. (1979) a Wilson (1989) sa pincinit premieta do poľa subalkalického granitu. Tento posun v klasifikácii je spôsobený tým, že väčšina SiO2 je viazaná v intersticiálnej silikátovej tavenine, z ktorej by pri pomalom chladnutí vykryštalizoval vo forme kremeňa.

Pincinit - Macro Pincinit - Classification

Farba: Podľa podielu skla, ktoré je čierne až čierno-hnedé, je farba čierna až čierno hnedá so svetlými si

Textúra: Faneritická.

Zrnitosť: Jemnozrnná hornina (0,1 – 1 mm).

Štruktúra: Faneritická, rovnomerne zrnitá so sklom v intergranulárnych priestoroch.

Premeny: Hornina nie je premenená.

Petrografická charakteristika: Jemnozrnný granit-granodiorit tvorený kremeňom (10 – 20 obj. %) a plagioklasom (30 – 40 obj. %). V intergranulárnych priestoroch sa nachádza silikátové sklo. Z intergranulárneho skla kryštalizuje ortopyroxén, ilmenit, + draselný živec. Sklo v xenolitoch vytvára navzájom prepojenú sieť. Na základe odlišných fáz, chemického zloženia integranulárneho skla a fluidných inklúzií boli vyčlenené dva typy pincinitu. Typ I obsahuje svetlo zelené kryštály ortopyroxénu a čierne ilmenity, ktoré zaberajú približne 20 – 40 obj. % skla. Sklo je výrazne redukované, obsahuje len 7 % Fe ako Fe3+. Primárne fluidné inklúzie v kremeni sú tvorené plynnou zmesou, v ktorej dominuje CO2 a v malom množstve CH4, CO, H2S a H2. V skle sa ojedinele nachádza apatit , zirkón a oranžovo – hnedé globuly železitej oxidickej taveniny (Hurai et al., 1998). Apatit a zirkón je uzavretý aj v kremeni a plagioklase. Typ II má takmer homogénne integranulárne sklo, v ktorom je málo ilmenitu, ortopyroxénu a K-živca (< 1 obj. %). Sklo je výrazne oxidované, obsahuje 26 % Fe ako Fe3+. Fluidné inklúzie v kremeni sú tvorené zmesou CO2 a H2O. V tomto type pincinitu sa vyskytuje akcesorický apatit, monazit, allanit, zirkón, a neidentifikované silikáty REE, Ce, U a Th. Obsah vody v silikátovom skle obidvoch typov je rovnaký, okolo 2 váh %.

Využitie: Hornina nemá praktické využitie. Má vedecký význam, lebo je to prvá hornina opísaná z územia Slovenska.

Literatúra: Huraiová, M., Dubessy, J., Konečný, P., Simon, K., Kráľ, J., Zielinski, G., Lipka, J. & Hurai, V. 2005: Glassy orthopyroxene granodiorites of the Pannonian Basin: tracers of ultra-high-temperature deep-crustal anatexis triggered by Tertiary basaltic volcanism. Contribution to Mineralogy and Petrology, 148, 615-633. Hurai, V. Simon, K., Wiechert, U., Hoefs, J., Konečný, P., Huraiová, M., Pironon, P. & Lipka, J. 1998: Immiscible separation of metalliferous Fe/Ti-oxide melts from fractionating alkali basalt: P-T-fO2 conditions and two-liquid elemental partitioning. Contribution to Mineralogy and Petrology, 133, 12-29. Hurai V., Paquette J.-L., Huraiová M. & Konečný P. (2010): U-Th-Pb geochronology of zircon and monazite from syenite and pincinite xenoliths in Pliocene alkali basalts of the intra-Carpathian back-arc basin. Journal of Volcanology and Geothermal Research 198, 275-287. Huraiová M. & Konečný P., 2006: U-Pb-Th datovanie a chemické zloženie monazitu v xenolitoch syenitu a pincinitu z vrchnomiocénneho maaru pri obci Pinciná (Lučenecká kotlina), Mineralia Slovaca, 38, 2, 141-150. Wilson, M., 1989: Igneous petrogenesis. Unwin Hyman, London, 466 pp. Hurai, V., Paquette, J.L., Huraiová, M. & Konečný, P., 2010: U-Th-Pb geochronology of zircon and monazite from syenite and pincinite xenoliths in Pliocene alkali basalts of the intra-Carpathian back-arc basin. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 198, 3-4, 275-287. Cox, K.G., Bell, J.D. & Pankhurst, R.J., 1979: The interpretation of igneous rocks.Allen – Unwin, 410 pp.

Mikrofotografie

Pincinit - Micro 1 Pincinit - Micro 2 Pincinit - Micro 3 Pincinit - Micro 4

Rovnomerne zrnitý pincinit zložený z kremeňa – Qz a plagioklasu – Pl. V intergranulárnych priestoroch je silikátová tavenina hnedej farby pri jednom nikole. V skrížených nikoloch je tavenina čierna, zhasnutá, lebo je amorfná a z optického hľadiska v prechádzajúcom polarizovanom svetle izotrópna. Z intergranulárnej taveniny kryštalizuje ortopyroxén – Opx a ilmenit - Ilm. Ilmenit je opakný minerál (neprepúšťa prechádzajúce polarizované svetlo), je čierny pri jednom nikole aj v skrížených nikoloch. Šírka horných dvoch mikrofotografií je 2,2 mm a dolných dvoch 0,25 mm.

Normatívne zloženie

Pincinit je kremeňom presýtená hornina s vysokým obsahom normatívneho kremeňa – q. Vysoký obsah Al2O3 sa po vytvorení normatívnych živcov (albit – ab, ortoklas – or a anortit – an) prejaví prítomnosťou normatívneho korundu – c. Vyšší obsah Na2O ako K2O má za následok vyšší obsah normatívneho albitu – ab ako ortoklasu – or. Pincinit má nízky obsah FeO aj MgO, v normatívnom zložení sa objavuje len hyperstén – hy. Na tvorbu diopsidu – di nezostal zvyšný Ca po vytvorení normatívneho anortitu – an.

Krok výpočtu
Normatívne minerálySiO2
TiO2
ZrO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
F
S
CO2

Suma
Molárna proporcia normatívneho minerálu
Molekulová hmotnosť normatívneho minerálu
Hmot. % normatívnych minerálovOxid
(hmot. %)
70.87
0.25

15.28
0.13
1.56
0.04
0.45
3.12
4.64
1.43
0.07
97.84Molekulová
hmotnosť
60.08
79.88

101.96
159.69
71.85
70.94
40.31
56.08
61.98
94.20
141.95
Molárna
proporcia
1.1796
0.0031

0.1499
0.0008
0.0223
0.0006
0.0112
0.0556
0.0749
0.0152
0.0005

1
ap0.0016


0.0005

0.0005
328.68
0.16
4
il
0.00310.00310.0031
151.75
0.47
8
or0.0911


0.0152


0.0152


0.0152
556.67
8.45
9
ab0.4492


0.0749

0.07490.0749
524.46
39.26
10
an0.1080


0.0540
0.0540
0.0540
278.21
15.02
10
c


0.0058

0.0058
101.96
0.59
13
mt0.0008
0.00080.0008
231.54
0.19
14
zvyšky
0.0183

0.011217
hy0.0295
0.0183

0.0112

0.0295
119.99
3.54
18
q0.5019
0.5019
60.08
30.15
Y: 0.6777
D: -0.5019
Mg/(Mg+Fe2+): 0.378
Suma hmot. % normatívnych: 97.84

Poznámka: Presýtenie horniny Al2O3 je zrejmé z prítomnosti normatívneho korundu – c. Nízky obsah CaO a vysoký obsah Al2O3 zabránil vzniku normatívneho diopsidu - di po vytvorení normatívneho anortitu– an, pretože bola spotrebovaná celá molárna proporcia Ca.

Chemické zloženie

Pincinit je špecifická hlbinná hornina so sklom. V hlbinných horninách sa vulkanické sklo obyčajne nevyskytuje. V pincinite je sklo prítomné preto, lebo hornina vznikala síce v hĺbke, ale bola rýchlo vynesená na povrch ako xenolit v bazalte ešte pred úplnou kryštalizáciou v hĺbke. Pincinit vznikal na rozhraní plášťa a kôry (typ I) alebo v spodnej kôre (typ II) účinkom magmy bazaltového zloženia v magmatickom krbe na okolité kôrové horniny. U-Pb vek zirkónu poukazuje na pliocénny vek pincinitu (Hurai et al. 2010). U-Pb-Th vek restitického monazitu poukazuje na karbónsky vek kôrového materiálu, z ktorého bol pincinit parciálne odtavený pod vplyvom tepelného účinku bazaltového rezervoáru (Huraiová & Konečný 2006). Typ I má sklo peraluminózne a korund – c normatívne, dacitového zloženia (obsah SiO2 65-71 a Na2O+K2O 6-8 hmot. %) a typ II má sklo mierne metaluminózne, diopsid – di normatívne, zloženia dacit – trachyt až ryolit (obsah SiO2 64-76 a Na2O+K2O 5,5-9 hmot. %). Pincinit typu I je menej oxidovaný, má nižší pomer Fe3+/Fe2+ v intergranulárnom skle, neobsahuje K-živec a v ortopyroxéne prevláda ferosilitová zložka. Pincinit typu II je viac oxidovaný s vyšším pomerom Fe3+/Fe2+ v skle, obsahuje K-živec kryštalizujúci v skle a v ortopyroxéne prevláda enstatitová zložka (Huraiová et al., 2005). Oba typy pincinitu sa však nelíšia v celohorninovom chemickom zložení (viď tab. chemické zloženie, Huraiová, 2015 v tlači), ktoré sa v TAS klasifikácii pre plutonické horniny (Wilson 1989) premieta do poľa subalkalického granitu. Oba typy pincinitu sú na základe celohorninovej chemickej analýzy peraluminózne (A/CNK = Al2O3/(Na2O+K2O) = 1,03 – 1,04 a A/NK = Al2O3/(Na2O+K2O) = 1,66 – 1,74). Oba typy pincinitu majú taktiež zvýšený obsah Ba (101-418 ppm), Sr (295-382 ppm), sú obohatené o ľahké vzácne zeminy LREE a majú nízky obsah ťažkých vzácnych zemín.

Pinciná, Slovenská republika - HP-2

SiO2
70.87
TiO2
0.25
Al2O3
15.28
Fe2O3
0.13
FeO
1.56
MnO
0.04
MgO
0.45
CaO
3.12
Na2O
4.64
K2O
1.43
P2O5
0.07
LOI
1.90
Suma
99.74
Mg(Mg/Fe2+)
0.32
A/CNK
1.03
A/NK
1.66

Huraiová, nepublikované údaje.

Pinciná, Slovenská republika - KP-30

SiO2
71.37
TiO2
0.33
Al2O3
15.50
Fe2O3
0.28
FeO
0.71
MnO
0.02
MgO
0.37
CaO
3.27
Na2O
4.32
K2O
1.66
P2O5
0.17
LOI
1.80
Suma
99.80
Mg(Mg/Fe2+)
0.41
A/CNK
1.04
A/NK
1.74

Huraiová, nepublikované údaje.