flag slovak   flag slovak
Katedra mineralógie a petrológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Borengit

Kategória: Plutonické

Typ: Žilná hornina.

Všeobecné: Borengit je veľmi zriedkavá žilná ultra-draselná hornina s najvyššími obsahmi K2O (viac ako 14 hmot. %) medzi alkalickými horninami.

Pôvod názvu: Hornina je pomenovaná podľa typovej lokality Båräng (Eckermann, 1960).

Lokalita: Båräng, ostrov Alnö, Västernorrland, Švédsko.

GPS:

Hlavné minerály: K-živec (ortoklas), fluorit, sericit.

Akcesorické minerály: Apatit, pyrit.

Klasifikácia:

Borengit - Macro Borengit - Classification

Farba: Červenohnedá, oranžová až hnedooranžová.

Textúra: Afanitická.

Zrnitosť: Jemnozrnná hornina.

Štruktúra:

Premeny: Vysoký stupeň sericitizácie a K-metasomatózy.

Petrografická charakteristika: Jemnozrnná dajková hornina červeno-hnedej farby (vysoké obsahy K2O a veľmi nízke obsahy Na2O). Občasné fenokrysty sú tvorené najmä ortoklasom rozptýleným v trachytovej základnej hmote.

Využitie: Nemá praktické využitie.

Literatúra: Eckermann, H. von, 1960: Borengite; a new ultra-potassic rock from Alnoe island. Arkiv foer Mineralogi och Geologi, 36, 519-528. Le Bas, M.J., 1981: Carbonatite magmas. Mineralogical Magazine, 44, 133-140. Mitchell, R. H. & Bergman, S.C., 1991: Petrology of Lamproites. Plenum Press, New York, 447 pp. Foley, S.F., Venturelli, G., Green, D.H. & Toscani, L., 1987: The ultrapotassic rocks: Characteristics, classification, and constraints for petrogenetic models. Earth Sci. Rev., 24, 81-134.

Mikrofotografie

Borengit - Micro 1 Borengit - Micro 2 Borengit - Micro 3 Borengit - Micro 4

Normatívne zloženie

Borengit je ultradraselná alkalická hornina. V norme jej však chýba normatívny foid (napr. nefelín – ne) alebo normatívny alkalický pyroxén (napr. akmit – ac), ktoré sú typické pre alkalické horniny. Vysoký obsah K2O sa premieta do normatívneho ortoklasu – or a nízky obsah Na2O je umiestený v normatívnom albite – ab. Borengit je kremeňom nasýtená hornina s normatívnym kremeňom – q a hypersténom – hy. Peraluminozitu horninu potvrdzuje normatívny korund – c.

Krok výpočtu
Normatívne minerály



SiO2
TiO2
ZrO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
F
S
CO2

Suma
Molárna proporcia normatívneho minerálu
Molekulová hmotnosť normatívneho minerálu
Hmot. % normatívnych minerálov



Oxid
(hmot. %)
56.96
0.26

20.24
1.11
1.18
0.07
0.29
1.93
0.18
14.08
0.06


1.47

97.83



Molekulová
hmotnosť
60.08
79.88

101.96
159.69
71.85
70.94
40.31
56.08
61.98
94.20
141.95


44.01





Molárna
proporcia
0.9481
0.0033

0.1985
0.0070
0.0174
0.0010
0.0072
0.0344
0.0029
0.1495
0.0004


0.0334


1
ap











0.0014


0.0004





0.0004
328.68
0.14
4
il




0.0033



0.0033











0.0033
151.75
0.49
6
cc











0.0330





0.0330


0.0330
100.09
3.30
8
or



0.8968


0.1495






0.1495






0.1495
556.67
83.21
9
ab



0.0174


0.0029





0.0029







0.0029
524.46
1.52
10
c






0.0461













0.0461
101.96
4.70
13
mt







0.0070
0.0070











0.0070
231.54
1.61
14
zvyšky








0.0072

0.0072











15
hy



0.0144




0.0072

0.0072









0.0072
116.17
1.67
18
q



0.0194
















0.0194
60.08
1.17
Y: 0.9287
D: -0.0194
Mg/(Mg+Fe2+): 0.500
Suma hmot. % normatívnych: 97.83

Poznámka: Obsah CO2 je v normatívnom kalcite – cc.

Chemické zloženie

Borengit je peraluminózna alkalická hornina s extrémne vysokým obsahom K2O a veľmi nízkym obsahom Na2O. Molárny pomer K/Na > 3 radí borengit medzi ultradraselné horniny v zmysle klasifikácie Mitchell - Begman (1991). Podľa klasifikácie Foley et al., (1987) by však medzi ultradraselné horniny nepatril, lebo má nízky obsah MgO a podľa tejto klasifikácie sú ultradraselné horniny definované ako horniny s obsahom K2O > 3 hmot. %, pomerom K2O/Na2O > 2 a obsahom MgO > 3 hmot. %. Podľa obsahu SiO2 patrí borengit medzi intermediárne horniny (viď chemická analýza).

Alnö, Švédsko - 2

SiO2
56.96
TiO2
0.26
Al2O3
20.24
Fe2O3
1.11
FeO
1.18
MnO
0.07
MgO
0.29
CaO
1.93
Na2O
0.18
K2O
14.08
P2O5
0.06
H2O+
1.25
H2O-
0.36
CO2
1.47
SO3
0.65
F
0.37
Suma
100.46
Mg(Mg/Fe2+)
0.30
A/CNK
1.06
A/NK
1.30

Vzorka ešte obsahuje (hmot. %): 0,13 BaO a 0,01 SrO. Eckermann, 1960 in: Le Bas, 1981.